Weather will begin to show strange signs

Wednesday, November 2nd, 2011 @ 19:40

My dearly beloved daughter, the weather will begin to show strange signs as the Earth moves to a new state in preparation for My Act of Divine Mercy as I come to save you all once more.

Hatred is intensifying in every nation. Discontent is felt everywhere. Love of one another is weak, while love of self becomes not only tolerated but is deemed essential in order to be accepted in today’s world.

I will wipe out hatred. I will stamp on man’s plans to inflict terror on his brother. I will wipe out the arrogance in your souls. All sin will be revealed to you, as it appears in its raw ugliness in My Eyes.

Why must so many kind-hearted souls turn their backs today on My Teachings of old? Why now? What it is about love of God the Father that becomes shameful in their eyes? I will tell you. It is because so many of My children have been sidetracked by the pleasures of the world. Although many of the material goods they seek out are now beyond their grasp they still reject Me. The souls of mankind have been clouded with a darkness so thick that it will take time for My Light to shine through and penetrate their souls.

How I cry Tears of bitter sadness for these lost souls who are desperate for the peace of salvation they crave. They just don’t realize that only I can bring this peace into their weary hearts.

Oh how My Love has been long forgotten. I Am but a fragment in their minds of no real consequence. They want peace of mind and heart, but they will not ask Me for this. It is only when they ask that I can respond. Don’t they know this?

For those of you who do love Me, but who hate or resent your brother, you too need My help. I do not want your loyalty if you don’t treat others with kindness. When you hurt your brothers and sisters, for whatever reason, you hurt Me. No matter how you justify your actions, know this. I feel the pain of those you abuse. When you hurt Me like this, you cannot show Me true love from the heart.

Learn from this. Seek humility in all things before you come before Me to swear allegiance to My Holy Will. In this way you will be pure of soul and fit to enter My Kingdom.

You, My children, are very fortunate because millions of you will become part of My New Paradise. This is because of the times you are living in. So many of you in the world today, children, can now be saved in a way that previous generations could not have been.

Welcome this news and use this opportunity to accept My Divine Mercy with open and contrite hearts, while you can.

Your Saviour

Jesus Christ

 

237. Погода почне виявляти дивні знаки

середа, 2 листопада 2011 р., 19:40

Моя ніжно улюблена дочко, погода почне виявляти дивні знаки, оскільки земля переходить в новий стан, готуючись до Мого Акту Божого Милосердя, коли Я прийду, щоб врятувати вас усіх ще раз.

Ненависть посилюється в кожному народі. Невдоволення відчувається скрізь. Взаємна любов ослабла, а самолюбство стає не тільки терпимим, але й вважається необхідним для того, щоб бути прийнятним у сучасному світі.

Я знищу ненависть. Я розтопчу плани людини накликати терор на свого брата. Я знищу зарозумілість у ваших душах. Весь гріх буде відкритий вам, як він постає у своїй грубій потворності в Моїх Очах.

Чому так багато добросердечних душ відвернулися сьогодні від Мого давнього Вчення? Чому саме зараз? Що саме в любові до Бога Отця стає ганебним в їхніх очах? Я скажу вам. Це тому, що так багато Моїх дітей захопилися насолодами світу. Хоч багато матеріальних благ, до яких вони прагнуть, нині їм недоступні, вони все одно відкидають Мене. Душі людства були затьмарені темрявою настільки густою, що знадобиться час, щоб Моє Світло просвітило і проникло в їхні душі.

Як я плачу Сльозами гіркого смутку за ці загублені душі, які відчайдушно прагнуть миру спасіння, якого вони жадають. Вони просто не розуміють, що тільки Я можу принести цей мир у їхні втомлені серця.

О, як давно була забута Моя Любов. Я Є лише фрагментом у їхній свідомості, що не має ніякого реального значення. Вони хочуть миру в душі і в серці, але не просять Мене про це. Тільки тоді, коли вони просять, Я зможу відповісти. Хіба вони не знають цього?

Ті з вас, які люблять Мене, але ненавидять або ображають свого брата, також потребують Моєї допомоги. Я не хочу вашої відданості, якщо ви не ставитеся до інших з добротою. Коли ви робите боляче своїм братам і сестрам з будь-якої причини, ви робите боляче Мені. Як ви б не виправдовували свої дії, знайте наступне. Я відчуваю біль тих, яких ви ображаєте. Коли ви робите Мені боляче в такий спосіб, ви не можете виявити до Мене справжню любов від щирого серця.

Навчіться з наступного. Шукайте смирення в усьому, перш ніж постанете переді Мною, щоб присягнути на вірність Моїй Святій Волі. В той спосіб ви будете чисті душею і гідними увійти в Моє Царство.

Вам, Мої діти, дуже пощастило, тому що мільйони з вас стануть частиною Мого Нового Раю. Це пояснюється часом, в якому ви живете. Так багато з вас у сьогоднішньому світі, діти, зараз можуть бути врятовані у спосіб, в який попередні покоління не могли бути врятовані.

Вітайте цю новину і скористайтеся можливістю прийняти Моє Боже Милосердя з відкритим і розкаяним серцем, поки ви можете.

Ваш Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •