Greatest attack on My Church since My death on the Cross

Friday, October 28th, 2011 @ 22:40

My dearly beloved daughter, the loyalty of My Church to Me, their beloved Saviour, is going to be tested shortly, beyond its endurance. My Church has been asleep and in its slumber has not prepared itself for the arrival of the antichrist. Already he and his minions have crawled into every crevice of My Father’s Churches the world over.

The Catholic Church is the antichrist’s number one target and he will not stop until he turns the heads of at least half of My Church on this Earth. So unprepared are My cardinals, bishops and priests that they fail to notice the subtle changes taking place within their own ranks. It won’t be long before the divide within My Church becomes truly evident.

This is the greatest attack on My Church since My death on the Cross. My poor, beloved servants, many of them are innocent pawns at the mercy of a dark power, which is careful not to reveal itself.

I ask all My servants to pray hard in order to withstand the abomination, which is on the way. They must pray to Me as follows:

“O My beloved Jesus, I invoke Your protection and ask for Your Mercy to save my brothers and sisters, within Your Church, from falling victim to the antichrist.

Give me the graces and protect me with Your armour of strength to stand up to the evil acts, which may be perpetrated in Your Holy Name.

I beg for Your Mercy and pledge my allegiance to Your Holy Name at all times.”

Stand up, My sacred servants, to this evil and the beast from whose mouth these obscenities and lies will spring.

Watch out for changes in the way My Body and Blood will be consecrated. If the words change, which deny the Existence of My Body in the Holy Eucharist, then you must defend My divine promise. He who eats My Body and drinks My Blood will have eternal life.

Be brave, My sacred servants. Pray for the strength you will need as your faith and obedience will be tested beyond endurance.

I love you and protect you at all times. Only those of you meek of heart and humble of soul will benefit from My holy protection.

Pray for all My sacred servants everywhere, so that they will not reject the Light of Truth in favour of the spirit of darkness, which is about to emerge within My Church.

Your Saviour and Protector

Jesus Christ

 

233. Це найбільший напад на Мою Церкву від часу Моєї смерті на Хресті

п’ятниця, 28 жовтня 2011 р., 22:40

Моя ніжно улюблена дочко, вірність Моєї Церкви щодо Мене, їхнього улюбленого Спасителя, незабаром буде випробувана на витривалість. Моя Церква була приспана і в своїй дрімоті не підготувалася до приходу антихриста. Він і його поплічники вже заповзли в усі щілини Церков Мого Отця по всьому світу.

Католицька церква є ціллю номер один для антихриста, і він не зупиниться, поки не закрутить голови принаймні половині Моєї Церкви на цій землі. Мої кардинали, єпископи і священики настільки непідготовлені, що вони не помічають тонких змін, які відбуваються в їхніх власних рядах. Незабаром розкол всередині Моєї Церкви стане по-справжньому очевидним.

Це найбільший напад на Мою Церкву з часу Моєї смерті на Хресті. Мої бідні, улюблені слуги, багато з них є невинними пішаками у владі темної сили, яка намагається не виявляти себе.

Я прошу всіх Моїх слуг посилено молитися, щоб протистояти мерзоті, яка насувається. Вони повинні молитися до Мене в наступний спосіб:

Молитва, щоб протистояти мерзоті, яка надходить

О мій улюблений Ісусе, я молю про Твій захист і прошу про Твоє Милосердя, щоб врятувати моїх братів і сестер в Твоїй Церкві, щоб вони не стали жертвами антихриста.

Уділи мені Благодаті і захисти мене Твоєю Бронею Сили, щоб протистояти злодіянням, які можуть бути вчинені у Твоє Святе Ім’я.

Я благаю про Твоє Милосердя і обіцяю мою вірність Твоєму Святому Імені повсякчас.

Амінь.

 

Підніміться, Мої висвячені слуги, перед цим злом і звіром, з уст якого лунатимуть ці непристойності і брехня.

Слідкуйте за змінами в способі освячення Мого Тіла і Крові. Якщо зміняться слова, які заперечать Існування Мого Тіла у Святій Євхаристії, тоді ви повинні захищати Мою божественну обітницю. Той, хто їсть Моє Тіло і п’є Мою Кров, матиме життя вічне.

Будьте хоробрими, Мої висвячені слуги. Моліться про силу, яка вам знадобиться, оскільки ваша віра і послух будуть випробувані поза межами витривалості.

Я люблю вас і захищаю вас повсякчас. Тільки ті з вас, які лагідні серцем і смиренні душею, зможуть скористатися Моїм святим захистом.

Моліться за всіх Моїх висвячених слуг скрізь, щоб вони не відкинули Світло Істини на користь духа темряви, який скоро з’явиться в Моїй Церкві.

Ваш Спаситель і Захисник

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •