I wish to form an Army of Prayer Groups

Sunday, October 23rd, 2011 @ 19:15

My dearly beloved daughter, it must be known that I wish to form an army of Prayer Groups around the world. I will provide you, My army, with Prayers that will need to be recited to save souls. These Prayer Groups will expand and within its ranks will rise a veritable army of devoted followers to bring forth the Truth of My Divine Promise of Salvation for all.

These Groups will form the army as dictated by My beloved Father, which will tackle the darkness of evil caused by Satan and his believers and followers.

Yes, My daughter, hard though it is to understand, but there are many people, who, not only acknowledge Satan, but who pay allegiance to him. There are many souls in darkness who pay homage to and idolize the king of darkness. Many churches, hidden from the eyes of My children of the Light, have been built in honour of Satan. They bow before him, hold black masses and insult Me with every kind of blasphemy and insult, which would shock and disgust you. Their numbers are growing and many of Satan’s dedicated and committed followers work in very respectable senior positions in business, banking and political circles. They unite as one in defiance of God, My Eternal Father, in the full knowledge as to what they are doing.

Just as Satan hates humanity, because it was created by God the Father, Creator of all things, these satanic devotees hate mankind. The hatred they feel is so deep that they will try to form an elite army to destroy millions of lives on Earth. In their pursuit of power and wealth, they will aim to clear the way for their own needs and desire to control mankind.

These are among the hardened sinners, for whom I seek your help, children. I need your prayers to open their hearts to the lies they have been led to believe by the deceiver. They are lost to Me, unless they beg for My Mercy. This is why prayer may be their only saving grace.

This powerful army, led by the deceiver, will attempt to cause terrible destruction. They are already trying to poison My children in the most cunning ways through your water, medicine and food. Please stay alert at all times.

The Hand of My Father will fall, soon after The Warning, on these wicked souls if they continue to reject My Mercy. Meanwhile, children, you must stand up and do not allow your nations to be bullied. Pray for My protection and keep your lives simple. Pray and receive the Sacraments. Ask for My help in all things and I will respond to your pleas according to My Most Holy Will.

Pray, pray, pray to mitigate the evil plans to control the world, which this wicked group is plotting. They are gaining power in the Middle East and are making attempts to control Europe, before they target other parts of the world. The enemies they reveal to you in the news media are not the real enemies. They create enemies in order to justify retaliation, which will always have the same goals, to control, to own, to build wealth.

Pray for them to convert, for without conversion, their wicked deeds will cause much grief and distress. My Eternal Father will however, serve down His punishment, but they can still inflict damage, which will cause untold suffering among My children.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

227. Я хочу сформувати Армію молитовних груп

неділя, 23 жовтня 2011 р, 19:15

Моя ніжно улюблена дочко, ти повинна знати, що Я бажаю сформувати Армію молитовних груп по всьому світу. Я забезпечу вас, Моя арміє, молитвами, які необхідно буде відмовляти для порятунку душ. Ці Молитовні Групи будуть поширюватися і в їхніх рядах виросте справжня Армія відданих послідовників, щоб нести Істину Моєї Божественної Обітниці Спасіння для всіх.

Ці групи утворять Армію за велінням Мого улюбленого Отця, яка буде боротися з темрявою зла, викликаною сатаною та його прихильниками і послідовниками.

Так, Моя дочко, хоч це і важко зрозуміти, але є багато людей, які не тільки визнають сатану, але і присягають йому на вірність. Є багато душ у темряві, які віддають шану і поклоняються цареві темряви. Багато храмів, прихованих від очей Моїх дітей Світла, побудовано на честь сатани. Вони вклоняються йому, проводять чорні меси і ображають Мене всілякими богохульствами і обра́зами, які б вас шокували і викликали б у вас огиду. Їхня кількість зростає і багато хто з відданих і цілеспрямованих послідовників сатани працюють на дуже поважних керівних посадах у ділових, банківських і політичних колах. Вони об’єднуються як один, кидаючи виклик Богові, Моєму Предвічному Отцю, з повним усвідомленням того, що вони роблять.

Так само, як сатана ненавидить людство, бо воно було створене Богом Отцем, Творцем всього сущого, так само ненавидять людство і ці прихильники сатани. Ненависть, яку вони відчувають, настільки глибока, що вони намагатимуться сформувати елітну армію для знищення мільйонів життів на землі. У своєму прагненні до влади і багатства вони намагатимуться розчистити шлях для задоволення власних потреб і бажання контролювати людство.

Вони відносяться до затверділих грішників, для яких Я прошу вашої допомоги, діти. Мені потрібні ваші молитви, щоб відкрити їхні серця щодо брехні, в яку їх змусив повірити шахрай. Вони є втрачені для Мене, якщо не будуть благати про Моє Милосердя. Ось чому молитва може бути їхньою єдиною рятівною благодаттю.

Ця потужна армія, очолювана шахраєм, намагатиметься завдати жахливих руйнувань. Вони вже намагаються отруїти Моїх дітей в найхитріший спосіб через вашу воду, ліки і їжу. Будь ласка, будьте насторожі повсякчас.

Рука Мого Отця впаде незабаром після Попередження на ці злі душі, якщо вони продовжуватимуть відкидати Моє Милосердя. Тим часом, діти, ви повинні піднятися і не дозволити знущатися над своїми народами. Моліться про Мій захист і зберігайте своє життя простим. Моліться і приймайте Таїнства. Просіть Моєї допомоги в усьому і Я відповім на ваші благання згідно з Моєю Найсвятішою Волею.

Моліться, моліться, моліться, щоб пом’якшити злі плани контролю над світом, які виношує ця нечестива група. Вони набирають силу на Близькому Сході і роблять спроби контролювати Європу, перш ніж вони націляться на інші частини світу. Вороги, яких вони показують вам у засобах масової інформації, не є справжніми ворогами. Вони створюють ворогів для того, щоб виправдати відплату, яка завжди буде мати одні й ті ж цілі – контролювати, володіти, будувати багатство.

Моліться за них, щоб вони навернулися, бо без навернення їхні злі вчинки викличуть багато горя і страждань. Мій Предвічний Отець, однак, зішле покарання, але вони все ж таки можуть завдати шкоди, яка завдасть невимовних страждань Моїм дітям.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •