The Warning is a form of Global Confession

Friday, October 21st, 2011 @ 20:30

My dearly beloved daughter, write this. You are now undergoing intense suffering in order to save those souls of darkness who reject Me and My Father.

So closed and hardened are those souls that it will be only be through the prayers of others and the suffering of victim souls that they can be saved, for they will refuse to seek redemption. Their stubbornness will stop them from feeling enough remorse to confess their sins and beg for forgiveness.

The Warning is a form of Global Confession. It will be the time when everyone will be expected to ask for the forgiveness of their sins, or face rejection. So many souls in darkness will refuse My Hand of Mercy. They will turn away from Me. You, My daughter, along with all My devout followers can help save their souls from eternal damnation.

I would never pressurise My children to suffer in My Name. But for those who offer Me, as a gift, their help through suffering, I can redeem much of mankind.

Suffering comes about from the attacks of Satan, when he torments souls who are close to Me and those who are appointed by Me to lead a holy Mission to convert souls. Know that when these attacks come, you are in union with Me. You will then get to know Me so well. You will know how I feel – My Joy, My Sadness, My Grief, My Pain and the terror when I lose a soul to Satan.

Do not worry. Already, millions of souls have already been saved through these Messages.

The prayers of My devoted army are already mitigating global disasters and the departure of My Holy Vicar from the Vatican. Their obedience in reciting My Divine Mercy Chaplet is saving souls right now.

My daughter, make sure that all My children understand that I speak to all religions and denominations through these Messages. I exclude no one, for they are all children of God. There is only one God and that is My Eternal Father, God of the Most High.

Come together with Me, children, and let us work as one to save My souls all over the world, quickly. By prayer alone you can help Me save the world.

Your Jesus

Saviour of all Mankind

 

226. Попередження – це форма Глобальної Сповіді

п’ятниця, 21 жовтня 2011 р., 20:30

Моя ніжно улюблена дочко, пиши наступне. Ти зараз переживаєш сильні страждання, щоб врятувати ті душі темряви, які відкидають Мене і Мого Отця.

Настільки закритими і закам’янілими є ці душі, що тільки молитвами інших і стражданнями жертовних душ можна буде їх врятувати, бо вони відмовляться шукати спокутування. Їхня впертість не дасть їм відчути достатнього каяття, щоб визнати свої гріхи і попросити прощення.

Попередження є формою Глобальної Сповіді. Це буде час, коли від кожного очікується, що він попросить прощення своїх гріхів або зіткнеться з відкиненням. Так багато душ в темряві відкинуть Мою Руку Милосердя. Вони відвернуться від Мене. Ти, Моя дочко, разом з усіма Моїми побожними послідовниками можеш допомогти врятувати їхні душі від вічного прокляття.

Я ніколи б не примушував Моїх дітей страждати в Моє Ім’я. Але через тих, які жертвують Мені як дар свою допомогу через страждання, Я можу врятувати більшу частину людства.

Страждання виникають від нападів сатани, коли він мучить ті душі, які є близькими Мені і тих, які призначені Мною провадити святу Місію по наверненню душ. Знайте, що коли ці напади приходять, ви перебуваєте в єдності зі Мною. Тоді ви пізнаєте Мене краще. Ви дізнаєтесь, що Я відчуваю – Мою Радість, Мій Смуток, Мою Скорботу, Мій Біль і жах, коли Я втрачаю душу на користь сатани.

Не хвилюйтеся. Мільйони душ вже були врятовані завдяки цим Посланням.

Молитви Моєї відданої Армії вже пом’якшують глобальні катастрофи і відхід Мого святішого Вікарія з Ватикану. Їхній послух у відмовлянні Моєї Вервиці до Божого Милосердя рятує душі просто зараз.

Моя дочко, переконайся, що всі Мої діти розуміють, що Я говорю з усіма релігіями і конфесіями через ці Послання. Я нікого не виключаю, бо всі вони є діти Божі. Існує тільки один Бог, і це Мій Предвічний Отець, Бог Всевишній.

Об’єднайтеся зі Мною, діти, і давайте працювати як один, щоб швидше врятувати Мої душі по всьому світу. Однією лише молитвою ви можете допомогти Мені врятувати світ.

Ваш Ісус

Спаситель всього людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •