Death of My son Muammar Gaddafi

Thursday, October 20th, 2011 @ 15:15

My dearly beloved daughter, any remaining doubts you may have had from time to time regarding My Most Holy Words will now have been diminished.

I reveal prophecies in order to prove to the world that it is I, Jesus Christ, the Saviour of all mankind, Who communicates to My children everywhere at this time.

My intention is not to sensationalize, but to ensure that no one is excluded from hearing My most urgent call to the world.

The death of My son, Muammar Gaddafi, whose soul that you and those close to you have been praying for over the last number of months, is one of the first prophecies* which will prove to the world the authenticity of these Messages. This is My sign to you, My daughter, to rid your mind of the doubts, which have been lingering in your mind.

You, My daughter, much as it overwhelms you, have been chosen to prepare mankind for My New Era of Peace. This is the time which will follow sometime after The Warning.

Go and prepare for the next part of your holy Mission, to help save souls after The Warning. You are being given the graces to keep you strong. My children everywhere are at last hearing My cry for conversion.

The ones who hurt Me the most

Never show fear in this Work, for there is nothing to fear. Never falter and allow setbacks or verbal taunts to slow down your Work for Me. I Am, My daughter, always at your side. Remember this. If and when you are attacked over My Holy Word, remain silent. My Holy Word will always be attacked. Those who hurt Me the most are the holy souls, who, through fear and caution, are sadly the first to insult Me through these Messages. Satan knows that it is My chosen and devout followers, who, when they turn their back on Me, are the ones who hurt Me the most.

You are now, My daughter, beginning to feel the physical pain of My suffering, but you are now prepared to accept this in union with Me. These trials will not last long, but throughout the duration you will feel exactly the torment I feel when I witness sin. This, as I have told you before, is a Gift and very few chosen souls receive this. Frightening at times, you must understand that not only does your suffering bring you closer to My Sacred Heart, but it will save millions of souls during The Warning.

This suffering is going to become more intensive as The Warning draws close. Endure this in silence. For in this way you will help Me save precious souls who otherwise would have been snatched by the deceiver.

Tell My children I rejoice at the strong faith they are showing. Tell them they are becoming closer to My Sacred Heart. Tell them that I now bless them and bestow great blessing to give them the strength they will need as they follow My guidance through these Holy Messages. They will need the strength as it is not easy for My children to digest the enormity of the changes, which will now evolve in your world.

Pray and unite as one. Together, look to the Heavens, as little children, with a simple trust in God the Father. Ask Him, in My Holy Name, to unite you into His glorious army, towards the victory of eternal salvation.

I bless you, children, with all My Divine Love.

Your Jesus

(Details of the next two leaders to be assassinated were given to the visionary and once again the timing of these atrocities. The original Message was revealed in February 2011.)

 

225. Смерть Мого сина Муаммара Каддафі

четвер, 20 жовтня 2011 р., 15:15

Моя ніжно улюблена дочко, будь-які сумніви, що час від часу виникали у тебе щодо Моїх Найсвятіших Слів, тепер зменшаться.

Я відкриваю пророцтва для того, щоб довести світові, що це Я, Ісус Христос, Спаситель всього людства, спілкуюся з Моїми дітьми повсюди в цей час.

Я не маю наміру створювати сенсації, але гарантую, що ніхто не буде позбавлений можливості почути Мій найбільш терміновий заклик до світу.

Смерть Мого сина, Муаммара Каддафі, за душу якого ти і твої близькі молилися протягом останніх місяців, є одним з перших пророцтв*, які доведуть світові достовірність цих Послань. Це Мій знак тобі, Моя дочко, щоб звільнити твій розум від сумнівів, які засіли в твоєму розумі.

Ти, Моя дочко, як би це не приголомшувало тебе, була вибрана, щоб підготувати людство до Моєї Нової Ери Миру. Це час, який настане через деякий час після Попередження.

Іди і підготуйся до наступної частини твоєї святої Місії, щоб допомогти врятувати душі після Попередження. Тобі даються Ласки, щоб зміцнити тебе. Мої діти повсюди нарешті чують Моє волання до навернення.

Ті, які ранять Мене найбільше

Ніколи не виявляй страху в цій Праці, бо немає чого боятися. Ніколи не зупиняйся і не дозволяй невдачам або словесним насмішкам сповільнити твою Працю для Мене. Я, Моя дочко, завжди поруч з тобою. Пам’ятай про це. Якщо і коли на тебе нападають через Моє Святе Слово, зберігай мовчання. Моє Святе Слово завжди буде атаковане. Ті, які завдають Мені найбільше болю – це посвячені душі, які через страх і обережність, на жаль, першими ображають Мене через ці Послання. Сатана знає, що саме Мої вибрані і віддані послідовники, коли вони відвертаються від Мене, завдають Мені найбільше болю.

Ти зараз, Моя дочко, починаєш відчувати фізичний біль Моїх страждань, але ти зараз готова прийняти це в єдності зі Мною. Ці випробування триватимуть недовго, але протягом усього часу ти будеш відчувати саме ті муки, які відчуваю Я, коли бачу гріх. Це, як Я говорив тобі раніше, є Даром, і дуже мало вибраних душ отримують його. Часом страшно, але ти повинна розуміти, що твої страждання не тільки наближають тебе до Мого Найсвятішого Серця, але й врятують мільйони душ під час Попередження.

Це страждання стане більш інтенсивним, оскільки Попередження наближається. Зноси його мовчки. Бо в цей спосіб ти допоможеш Мені врятувати дорогоцінні душі, які інакше були б схоплені шахраєм.

Скажи Моїм дітям, що Я радію з їхньої сильної віри. Скажи їм, що вони стають ближчими до Мого Найсвятішого Серця. Скажіть їм, що Я зараз благословляю їх і дарую велике благословення, щоб дати їм силу, яка їм знадобиться, коли вони будуть дотримуватися Мого керівництва через ці Святі Послання. Вони потребуватимуть сили, оскільки Моїм дітям нелегко переварити грандіозність змін, які зараз розвиватимуться у вашому світі.

Моліться і єднайтеся як одне ціле. Подивіться разом на Небеса, як малі діти, з простою довірою до Бога Отця. Просіть Його, в Моє Святе Ім’я, об’єднати вас у Його славну Армію на шляху до перемоги Вічного Спасіння.

Я благословляю вас, Мої діти, з усією Моєю Божественною Любов’ю.

Ваш Ісус

* Подробиці про двох наступних лідерів, які будуть вбиті, були дані візіонерці і ще раз вказано час цих звірств. Оригінальне Послання було об’явлене в лютому 2011 року.

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •