Never defend Me, as it is unnecessary

Thursday, October 13th, 2011 @ 00:10

My dearly beloved daughter, I must inform you of the need to refrain from defending My Most Holy Word.

Those who question My Word must pray to Me for guidance. I Am instructing you now to never attempt to interpret the Messages from My Divine Lips.

I have told you this many times and you have not been given the authority to do so. Instead, accept My Messages as they are. Do not doubt them. Do not try to analyse them, for man knows very little about Divine plans or timing. Nor does man know anything about the antichrist, although he thinks he does. Only these matters of such importance remain known to My beloved Father.

I ask that you never defend Me, as it is unnecessary. The Will of My Father to communicate to mankind through you and other prophets is all that should matter. As I have said before, you are the writer. I Am the Author. You are the instrument. I Am the Master.

Obedience to Me at all times is expected of you. Doing as I say is simple. Your Work will be easier if you refrain from engaging in an intellectual religious debate regarding Scriptural matters about which you know nothing.

Remember the importance of humility, My daughter. Remain as a child, little at all times in My Eyes and you will find peace. Trials will be sent to you during this Work. Expect them. Don’t reject them. Your gift to Me of your free will is accepted, but you must learn the importance of not trying to reject suffering, because this is important for the salvation of souls.

I love you, My daughter, but feel the need to remind you of My clear instructions. I do not need to be defended. The Words given to you are uncontaminated and do not contradict the Truth as provided to mankind since time began. Many versions of the Truth contained in the Bible have been twisted to suit man’s own agenda. I Am the Truth. I Am the Bread of Life. Without Me there is no life.

Move forward with a clearer insight as to what is expected of you. You are protected at all times. Thank you, My daughter, for the strength you are now showing, but always allow Me to guide you at all times. That way this journey will be easier.

Your beloved Jesus

 

220. Ніколи не захищай Мене, тому що в цьому немає потреби

четвер, 13 жовтня 2011 р., 12:10

Моя ніжно улюблена дочко, Я маю повідомити тебе про необхідність утриматися від захисту Мого Найсвятішого Слова.

Ті, які ставлять під сумнів Моє Слово, повинні молитися до Мене про керівництво. Я навчаю тебе зараз ніколи не намагатися тлумачити Послання з Моїх Божественних Уст.

Я говорив тобі про це багато разів і тобі не було дано повноважень на це. Натомість прийми Мої Послання такими, якими вони є. Не сумнівайся в них. Не намагайся аналізувати їх, бо людина дуже мало знає про Божественні плани чи терміни. Також людина нічого не знає про антихриста, хоч і думає, що знає. Ці питання такої важливості залишаються відомі тільки Моєму улюбленому Отцю.

Я прошу, щоб ти ніколи не захищала Мене, оскільки в цьому немає потреби. Воля Мого Отця спілкуватися з людством через тебе та інших пророків – це все, що має значення. Як Я вже сказав раніше, ти – писар. Я – Автор. Ти – знаряддя. Я – Майстер.

Від тебе очікується послух щодо Мене повсякчас. Робити так, як Я говорю, просто. Твоя Праця буде легшою, якщо ти утримаєшся від участі в інтелектуальних релігійних дискусіях щодо питань Писання, про які ти нічого не знаєш.

Пам’ятай про важливість смирення, Моя дочко. Залишайся завжди дитиною, маленькою в Моїх Очах, і ти знайдеш спокій. Випробування будуть послані тобі під час цієї Праці. Очікуй їх. Не відкидай їх. Твій дар вільної волі для Мене прийнятий, але ти повинна навчитися важливості не намагатися відкидати страждання, бо це важливо для спасіння душ.

Я люблю тебе, дочко Моя, але відчуваю потребу нагадати тобі Мої чіткі вказівки. Я не потребую захисту. Слова, дані тобі, є чистими і не суперечать Істині, яка дається людству від початку часів. Багато версій Істини, що містяться в Біблії, були перекручені, щоб відповідати власним планам людини. Я Є Істина. Я Є Хліб Життя. Без Мене немає життя.

Рухайся вперед з більш чітким розумінням того, що від тебе очікується. Ти захищена повсякчас. Дякую тобі, Моя дочко, за силу, яку ти зараз проявляєш, але дозволь Мені направляти тебе повсякчас. В такий спосіб ця подорож буде легшою.

Твій улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •