Message for America: Embrace your brothers and sisters of all denominations

Tuesday, October 11th, 2011 @ 15:30

My dearly beloved daughter, I wish to communicate with the American people. My Message to them is this. You, My precious children, suffer greatly in these times. You are experiencing a cleansing that is necessary in order to purify your souls.

The great sins in America, which torment Me, are the sins of abortion and immorality of the flesh. Many of My children are infested by the deceiver, who rules, hidden behind closed doors, your monetary and political systems. So many of you are oblivious to this fact. I now urge you to pray for the relief required from their devious plans to destroy your country.

Prayer, My children, will help mitigate the chastisement, which My Father will unleash in the world against the sin of abortion. Pray, pray and unite to pay homage to My Father. For by uniting together all religions, which honour the Father, God the Creator of the world, you can help your country.

You must pray for forgiveness and trust that your prayers will be responded to according to My Father’s Divine timing.

Embrace your brothers and sisters of all religious denominations, who believe in God the Father and pray as one to redeem the sins of your country. My children, so vast is your country, that it is important that I can save as many souls as possible. I can do this only through conversion, which will happen during The Warning and through your prayers and devotion.

Turn to Me now, all of you. Do not discriminate against each other’s religions, just trust in God the Father and He will answer your prayers.

You, My precious children, are lost. You have been shown so much confusion and presented with twisted truths about the Existence of God the Father. You use religion as a façade to wreak venom on those more unfortunate than you. It is time to accept the Truth that it will only be through your love of neighbour, that as a nation you can return into the Arms of your Creator, God the Father.

I love you with a tearing Compassion in My whole Being. I strive to save you, so you can be taken into the new and wonderful Era of Peace that awaits you on this Earth. To enter this New Paradise your souls must be free of sin. Pray for the graces to seek forgiveness for your own sins and the sins committed by your governments.

I leave you in peace and love.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

218. Послання для Америки: Прийміть своїх братів і сестер усіх конфесій

вівторок, 11 жовтня 2011 р., 15:30

Моя ніжно улюблена дочко, Я хочу поспілкуватися з американським народом. Моє Послання до них таке. Ви, Мої дорогоцінні діти, дуже страждаєте в ці часи. Ви переживаєте очищення, яке необхідне для того, щоб очистити ваші душі.

Великі гріхи в Америці, які мучать Мене – це гріхи абортів і аморальності плоті. Багато Моїх дітей заражені шахраєм, який керує вашими грошовими і політичними системами, прихований за зачиненими дверима. Так багато з вас не усвідомлюють цього факту. Зараз Я закликаю вас молитися за необхідне полегшення від їхніх підступних планів по знищенню вашої країни.

Молитва, Мої діти, допоможе пом’якшити покарання, яке Мій Отець розв’яже у світі проти гріха аборту. Моліться, моліться і об’єднайтеся, щоб віддати шану Моєму Отцю. Бо об’єднавши разом усі релігії, які шанують Мого Отця, Бога Творця світу, ви можете допомогти своїй країні.

Ви повинні молитися про прощення і вірити, що ваші молитви будуть почуті відповідно до Божественного терміну Мого Отця.

Обійміть своїх братів і сестер усіх релігійних конфесій, які вірять в Бога Отця і моліться як один, щоб спокутувати гріхи вашої країни. Діти Мої, ваша країна є настільки великою, тому важливо, щоб Я міг врятувати якомога більше душ. Я можу зробити це тільки через навернення, яке відбудеться під час Попередження, і через ваші молитви і відданість.

Зверніться до Мене зараз, всі ви. Не дискримінуйте релігій один одного, просто довіртеся Богу Отцю і Він відповість на ваші молитви.

Ви, Мої дорогоцінні діти, є загубленими. Вам було показано так багато плутанини і представлено спотворену правду про Існування Бога Отця. Ви використовуєте релігію як ширму, щоб виливати отруту на тих, які нещасніші за вас. Настав час прийняти Правду про те, що тільки через вашу любов до ближнього, ви, як народ, зможете повернутися в Обійми вашого Творця, Бога Отця.

Я люблю вас з розриваючим Співчуттям усім Моїм Єством. Я прагну врятувати вас, щоб ви могли увійти в нову і прекрасну Еру Миру, яка чекає вас на цій землі. Щоб увійти в цей Новий Рай, ваші душі повинні бути вільними від гріха. Моліться про ласки, щоб шукати прощення за ваші власні гріхи і гріхи, вчинені вашими урядами.

Я залишаю вас в мирі і любові.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •