Global Groups under the domain of the antichrist

Wednesday, October 5th, 2011 @ 21:00

My dearly beloved daughter, I Am pleased with the way in which you have increased the number of hours to Me in Adoration. This is good because My graces given to you during this special time will strengthen your will to spread My Messages even further.

Now that more of My children are realizing the atmosphere in the world, both politically and economically, has changed beyond their comprehension, they will soon see the Truth. The global leaders I speak of, who through cowardice hide where you cannot see them, are increasing their plans for global domination.

They are building armies, weapons and poisonous substances all with one goal in mind, to destroy My children. Conspiracy theories are denounced constantly, when those sharp observers publish the truth. For you must understand, so powerful are these groups, all combined under one united front of respectability, that they can sway the truth and hide it from the public eye.

Accept, children, that the evil group rises in battle against My own followers and leaders in the Church. They have even managed to infiltrate My Church from within. Their venom spews forth like a stream flowing and gushing in all directions. There is a plan to not only deceive you, but to recruit you to their way of thinking. On the outside they will be seen to offer the world salvation in the guise of humanitarian efforts. Their creative solutions to make life easier for you will be in the form of unifying your money, your food, your health, your welfare and your religion as one, all under one domain, the domain of the antichrist.

Please reject these evil people’s attempts to suck you, My innocent children, into their wicked plan. They want you, through your own consensus, to reject God, My Almighty Father. Once they control you, you are lost. They will control what you eat, what religious practices you participate in and the medicine they provide you.

Pray, pray to God the Father to stop their wicked atrocities now and ask Him to redeem their souls during The Warning. Irrespective of what their devious plans are, they are in need of your prayers most of all. They are the puppets of Satan, the poor misguided souls, and do not in many cases know what they are doing, or whose orders they are responding to.

Pray My Divine Mercy Chaplet for these souls, every day if you can, for as long as you can. Help Me save them.

Your Jesus

212. Глобальні групи під володінням антихриста

середа, 5 жовтня 2011 р., 21:00

Моя ніжно улюблена дочко, Я задоволений тим, як ти збільшила кількість годин для Мене на Адорації [поклоніння Пресвятій Євхаристії]. Це добре, тому що Мої Ласки, надані тобі під час цього особливого часу, зміцнять твою волю поширювати Мої Послання ще більше.

Зараз, коли все більше Моїх дітей усвідомлюють, що атмосфера в світі, як політична, так і економічна, змінилася поза межами їхнього розуміння, вони скоро побачать Правду. Світові лідери, про яких Я говорю, які через боягузтво ховаються там, де ви не можете бачити їх, посилюють свої плани щодо глобального панування.

Вони створюють армії, зброю і отруйні речовини, все з однією метою – щоб знищити Моїх дітей. Теорії змови постійно засуджують, коли проникливі спостерігачі публікують правду. Бо ви повинні зрозуміти, що ці групи настільки сильні і усі об’єднані під одним єдиним фасадом порядності, що вони можуть вплинути на правду і приховати її від очей громадськості.

Визнайте, діти, що зла група піднімається в боротьбі проти Моїх власних послідовників і лідерів в Церкві. Їм навіть вдалося проникнути в Мою Церкву зсередини. Їхня отрута вибльовується як потік, що тече і бризкає в усі сторони. Існує план, щоб не тільки обдурити вас але й нав’язати вам їхній спосіб мислення. Зовні здаватиметься, що вони запропонують світові порятунок під виглядом гуманітарної діяльності. Їхні творчі рішення, щоб полегшити ваше життя, будуть в формі об’єднання ваших грошей, їжі, здоров’я, добробуту та вашої релігії в одне ціле, все під одним володінням, володінням антихриста.

Будь ласка, відкиньте спроби цих злих людей втягнути вас, Моїх невинних дітей, в їхній злий план. Вони хочуть щоб ви, через свою власну загальну згоду, відкинули Бога, Мого Всемогутнього Отця. Як тільки вони контролюватимуть вас, ви будете загублені. Вони контролюватимуть те, що ви їсте, в яких релігійних практиках ви берете участь і медицину, якою вони будуть вас забезпечувати.

Моліться, моліться до Бога Отця, щоб зупинити їхні нечестиві звірства і просіть Його врятувати їхні душі під час Попередження. Незалежно від того, якими є їхні підступні плани, вони найбільше потребують ваших молитов. Вони є маріонетками сатани, бідні, введені в оману душі, і в багатьох випадках вони не знають, що роблять або чиї накази виконують.

Моліться Мою Вервицю до Божого Милосердя за ці душі, кожного дня, якщо можете, так довго, як ви можете. Допоможіть Мені врятувати їх.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •