Book of Revelation

Friday, November 26th, 2010 @ 12:00

My dearly beloved daughter, today is a day when My Heart is broken by the unrest and deep unhappiness in the world. I watch in despair as the world rises in anger against each other. Much of the sadness springs from the knowledge that these prophecies will unfold; yet much of mankind will be none the wiser.

Pray for Russia to be consecrated to My Blessed Mother

They still refuse to acknowledge that these events were foretold in the Book of John. So, so many will now suffer because of lack of faith. Pray now that Russia will finally relent and allow itself to be finally consecrated in My Blessed Mother’s Name. Pray, pray, pray for this to happen because it will be through prayer that this great achievement will be possible. If this happens, then millions will be saved. For the danger is that the communist forces will rise with the serpent and join together leaving you, My children, powerless.

Look, now, at the velocity, as the nations rise to fight. The speed of global events will cause much consternation, as these unfold in their intensity. My followers, you must listen. Prayer groups will be essential in spreading conversion and to diffuse these disastrous events. Even those of you, complacent in your lives where you take everything for granted, you will no longer be able to ignore these events. You must listen to Me, now, and accept that those events predicted in the Book of Revelation are coming to pass.

Hold your hands in prayer, now. Even if you hold just a spark of affection in your heart for Me, ask Me to hold you, so that I can ignite and strengthen your faith in Me.

I will fight for each one of you

I will fight right to the bitter end to bring you all closer to My Heart, whether you are a child, a teenager, a young adult, middle-aged or old – in My eyes you are all the same. You are My precious beloved family – each and every single one of you. No one is excluded, even those of you who do not accept that I Exist. Even those of you who do but hate Me – I still love you. My Love is passionate beyond your knowing and I will do everything in My Power to bring you back into My fold. I will not give up your soul to Satan that easily.

Please turn to Me

Please turn to Me – no matter how many doubts you hold – and let Me fill your heart with My Divine Love. Just one taste of that Love will help you prepare for eternal life in Paradise with Me, My Eternal Father and your brothers and sisters. This is your inheritance, your rightful inheritance.

Don’t squander this chance of salvation. When your life on Earth comes to an end, you will have two choices in the afterlife. Heaven in Paradise or the depths of Hell, with Satan, who will take you with him through the sins he tempts you to commit on Earth. Open your eyes now. Remember death on Earth can take place on any day, at any time and when you least expect it.

Through this Message I beg you to see the Truth before the Day of Judgement. Always remember I love you, no matter how grievously you have sinned. When you turn to Me, and ask Me for forgiveness from the bottom of your heart, you will be pardoned. Even during your last breath.

Your beloved Saviour, Jesus Christ

 

21. Книга Одкровення

п’ятниця, 26 листопада 2010 р., 12:00

Моя ніжно улюблена дочко, сьогодні є день, коли Моє Серце розбите через безлад і глибоке нещастя в світі. Я в розпачі спостерігаю, як світ піднімається в гніві, одні проти інших. Більша частина смутку виникає від знання, що ці пророцтва збудуться, проте більшість людства не буде розумнішою.

Моліться за те, щоб Росія була посвячена Моїй Благословенній Матері

Вони все ще відмовляються визнати, що ці події були пророковані в Книзі Йоана. Тому так багато будуть страждати зараз через відсутність віри. Моліться зараз, щоб Росія нарешті поступилася і дозволила нарешті посвятити себе в Ім’я Моєї Благословенної Матері. Моліться, моліться, моліться за те, щоб це сталося, тому що саме через молитву це велике досягнення буде можливим. Якщо це відбудеться, то мільйони людей будуть врятовані. Бо небезпека полягає в тому, що комуністичні сили піднімуться разом зі змієм і об’єднаються, залишивши вас, Мої діти, безпорадними.

Подивіться зараз на швидкість, з якою країни піднімаються, щоб боротися. Швидкість глобальних подій викличе багато жаху, оскільки вони розвиваються в своїй інтенсивності. Мої послідовники, ви повинні послухати. Молитовні групи будуть необхідними для поширення навернення, а також для того, щоб пом’якшити ці катастрофічні події. Навіть ті з вас, які є самовдоволеними в своєму житті, в якому ви приймаєте все як належне, не зможете більше ігнорувати цих подій. Ви повинні послухати Мене зараз і визнати, що ці події, які пророковані в Книзі Одкровення, збуваються.

Тримайте свої руки зараз в молитві. Навіть якщо ви маєте в своєму серці тільки іскорку любові до Мене, попросіть Мене обійняти вас, щоб Я міг запалити і зміцнити вашу віру в Мене.

Я буду боротися за кожного з вас

Я буду боротися до самого кінця, щоб наблизити вас усіх до Мого Серця, незалежно від того, чи ви дитина, підліток, молодий, дорослий, особа середнього чи похилого віку – в Моїх Очах ви всі однакові. Ви – Моя дорогоцінна улюблена родина – всі і кожен з вас. Ніхто не є виключеним, навіть ті з вас, які не визнають того, що Я Існую. Навіть ті з вас, які визнають, але ненавидять Мене – Я все одно люблю вас. Моя любов палка і є поза межами вашого розуміння і Я зроблю все, що в Моїх силах, щоб повернути вас до Моєї пастви. Я не віддам ваші душі сатані так легко.

Будь ласка, зверніться до Мене

Будь ласка, зверніться до Мене, не важливо, як багато сумнівів ви маєте і дозвольте Мені наповнити ваші серця Моєю Божественною Любов’ю. Тільки одне скуштування цієї любові допоможе вам підготуватися до Вічного Життя в Раю зі Мною, Моїм Предвічним Отцем і вашими братами та сестрами. Це ваше спадкоємство, ваше законне спадкоємство.

Не змарнуйте цей шанс на спасіння. Коли ваше життя на землі добіжить кінця, ви будете мати подвійний вибір в житті після смерті. Небеса в Раю чи глибини Пекла з сатаною, який візьме вас з собою через гріхи, які він спокушає вас здійснити на землі. Відкрийте свої очі зараз. Пам’ятайте, що смерть на землі може статися в будь-який день, в будь-який час і тоді, коли ви найменше цього очікуєте.

Через це Послання Я благаю вас побачити Істину перед Днем Суду. Завжди пам’ятайте, що Я люблю вас, незалежно від того, як тяжко ви згрішили. Якщо ви звернетесь до Мене і попросите Мене про прощення з усього серця, то ви будете прощені. Навіть під час вашого останнього подиху.

Ваш улюблений Спаситель, Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •