Sorrow at loss of My children who want nothing to do with Me

Thursday, September 22nd, 2011 @ 21:30

My dearly beloved daughter, prepare your family for The Warning. Ask My children everywhere to seek forgiveness for their sins. Their request must be from the heart. If not they will suffer the burning pain of Purgatory during My Divine Mercy Illumination, when I will face each and every one of you.

The Purification ahead will leave such a lasting and unforgettable impression on your souls that you will remain in the Bosom of My Heart for eternity.

For those of you who know and love Me, please prepare now for My greatest Gift. Obtain blessed candles and Holy Water and be ready so you can join in the prayers with the saints in Heaven to help redeem the souls of all of My children around the world.

For the first time in your lives, you will be truly alone in My Company. Without a sound you will witness My Crucifixion and for unbelievers, they will then finally understand the Truth of My suffering for mankind.

You, My children, will understand and welcome My great Gift of Mercy and you will be given a strength known only to the saints in Heaven. This strength will forge the backbone of My new army on Earth afterwards. This great army will save millions of other souls from the clutches of the army led by the antichrist. Prayer now will save and help convert millions during this crucial time since the Creation of mankind.

Let me embrace you, children, in advance. Allow Me to give you the courage and the strength to bring Me more souls. I need your love. My wounds are raw. My sorrow is at its peak for the loss of so many of My children, who want nothing to do with Me.

I feel desolate and alone. Help Me, children, save them on time. While My great Act of Mercy will bring Divine Light into the world on a magnitude that will take your breath away, it will also be a time of sorrow for those who won’t be able to withstand the shock.

Please do not be alarmed. I come with great Love and Compassion for you all. It’s because I love you that I now step in to save you from the vile acts being carried out by global powers, who want to deplete the population of the world. They want to do this through control. I won’t allow them to do this. My Father is waiting. If man accepts the sins of which he is guilty, then the world will become a place of peace and love. If he fails to heed the lesson from The Warning, he will not be spared. That is when the Hand of My Father will fall.

I Am Jesus Christ

King and Saviour of all Mankind

 

200. Смуток за втратою Моїх дітей, які не хочуть мати нічого спільного зі Мною

четвер, 22 вересня 2011 р., 21:30

Моя ніжно улюблена дочко, підготуй свою сім’ю до Попередження. Попроси Моїх дітей звідусіль попросити прощення за свої гріхи. Їхнє прохання повинно виходити з серця. Якщо ні, то вони будуть страждати від пекучого болю Чистилища під час Просвітлення Мого Божого Милосердя, коли Я зустрінуся з кожним із вас.

Майбутнє очищення залишить такий тривалий і незабутній слід у ваших душах, що ви залишитесь в Лоні Мого Серця назавжди.

Ті з вас, які знають і люблять Мене, будь ласка підготуйтеся зараз до Мого найбільшого Дару. Забезпечте себе посвяченими свічками і свяченою водою і будьте готові, щоб ви могли приєднатися до молитов зі святими на Небесах, щоб допомогти спокутувати душі всіх Моїх дітей по всьому світу.

Вперше у своєму житті ви будете по-справжньому наодинці в Моєму Товаристві. Перебуваючи в тиші, ви станете свідками Мого Розп’яття, а невіруючі, нарешті, зрозуміють Правду про Моє страждання за людство.

Ви, Мої діти, зрозумієте і привітаєте Мій великий Дар Милосердя і вам буде дана сила, знана тільки святим на Небесах. Ця сила згодом сформує основу Моєї нової Армії на землі. Ця велика Армія врятує мільйони інших душ з пазурів армії, очолюваної антихристом. Молитва зараз врятує і допоможе навернути мільйони людей в цей вирішальний час з моменту створення людства.

Дозвольте Мені обійняти вас, діти, заздалегідь. Дозвольте Мені надати вам мужність і силу, щоб ви привели до Мене ще більше душ. Я потребую вашої любові. Мої рани кровоточать. Моя скорбота досягла піку через втрату такої великої кількості Моїх дітей, які не хочуть мати зі Мною нічого спільного.

Я почуваюся покинутим і самотнім. Допоможіть Мені, діти, врятувати їх своєчасно. В той час, як Мій великий Акт Милосердя принесе Божественне Світло у світ в масштабі, від якого у вас перехопить подих, це також буде час скорботи для тих, які не зможуть витримати шоку.

Будь ласка, не тривожтесь. Я приходжу з великою Любов’ю і Співчуттям до вас усіх. Саме тому, що Я люблю вас, Я зараз втручаюся, щоб врятувати вас від мерзенних вчинків, які здійснюють світові держави, які хочуть скоротити населення світу. Вони хочуть зробити це через контроль. Я не дозволю їм цього зробити. Мій Отець чекає. Якщо людина визнає гріхи, в яких вона винна, тоді світ стане місцем миру і любові. Якщо вона не прислухається до уроку, винесеного з Попередження, то вона не буде помилувана. Саме тоді впаде Рука Мого Отця.

Я Є Ісус Христос

Цар і Спаситель всього людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •