The most important Event since My Resurrection

Monday, September 19th, 2011 @ 20:15

My dearly beloved daughter, it is My intention to bring every man, woman and child into My New Paradise on Earth, for if just one soul is left behind it would break My Heart. This is why the number of messengers I now send into the world has increased. It is so they can spread My Holy Word to encourage conversion.

I do not send messengers to frighten My children. Instead, the role of My messengers is to prepare every person on this Earth, so that they are ready and worthy to live in this New Paradise.

My children, the times you are living in are not pleasant. Law and order have broken down. Greed has meant that your financial stability has been stolen from you. Self-glory and obsession with ambition has meant that your Faith has also been taken away from you.

Like a household where there is no parental control

You, My children, are like as in a household where there is no parental control. Like spoilt children, you are provided with all the material comforts you crave without having to earn them. You are provided with food, which you don’t have to toil for. Everything that dissatisfies you is replaced with yet another novelty, another stimulant. Yet, nothing satisfies for long. Then rows take place among the children, each seeking to control the other to get their own way. Physical warfare can then break out. But no one is in charge and so they hurt each other, sometimes with grave consequences.

This is how I view the world. My children are unhappy, lacking in spiritual comfort, but refuse to be guided by My Church. My Church today cannot control such an unruly population who do not find devotion to Me to be as stimulating as the creature comforts of the flesh.

War is destroying mankind and spiritual decline has created a vacuum in the world, which most of you, by now, feel the effects of in your hearts. Nothing is as it seems. Material glory glitters on the exterior, its light appealing to those starving for comfort, but there is nothing but darkness behind it.

I Am the Light that is missing in your lonely confusing and somewhat frightening lives. This is why the time is close for Me to step in and take charge. You, My children, must welcome this and prepare for My great Mercy.

You must pray for your brothers and sisters and look forward with open arms to welcome My intervention. Be positive. Be hopeful. Be confident that even the most hardened sinners will be relieved at the advent of this Great Event, the most important since My Resurrection.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

196. Найважливіша подія з часу Мого Воскресіння

понеділок, 19 вересня 2011 р., 20:15

Моя ніжно улюблена дочко, Я маю намір привести кожного чоловіка, жінку та дитину в Мій Новий Рай на землі, бо якщо б хоч одна душа залишилася позаду, то це б розбило Моє Серце. Ось чому число посланців, яких Я зараз посилаю в світ, збільшилося. Це для того, щоб вони могли поширювати Моє Святе Слово, заохочуючи до навернення.

Я не посилаю посланців, щоб налякати Моїх дітей. Натомість роль Моїх посланців полягає в тому, щоб підготувати кожну людину на цій землі, щоб вони були готові і гідні жити в цьому Новому Раю.

Мої діти, часи, в які ви живете, не є приємними. Закон і порядок порушені. Жадібність призвела до того, що ваша фінансова стабільність була вкрадена у вас. Самопрославляння і одержимість амбіціями призвели до того, що ваша віра також була забрана у вас.

Як сім’я, де немає батьківського контролю

Ви, Мої діти, є як в сім’ї, де немає батьківського контролю. Як розпещені діти, ви забезпечені всіма матеріальними зручностями, яких ви жадаєте, без необхідності заробляти їх. Ви забезпечені їжею, заради якої вам не потрібно трудитися. Все, що вас не задовольняє, замінюється ще однією новинкою, черговим стимулятором. Проте ніщо не задовольняє надовго. Потім виникають сварки серед дітей, кожен прагне контролювати іншого, щоб домогтися свого. Тоді може спалахнути фізична війна. Але ніхто не несе відповідальності і тому вони завдають один одному шкоду, іноді з серйозними наслідками.

Ось як Я дивлюся на світ. Мої діти нещасні, їм бракує духовної розради, але вони відмовляються бути керованими Моєю Церквою. Моя Церква сьогодні не може контролювати таке некероване населення, які не вважають відданість Мені настільки ж стимулюючою, як тілесні блага.

Війна руйнує людство і духовний занепад створив вакуум у світі, наслідки якого більшість з вас відчувають в своїх серцях дотепер. Все не так, як здається. Матеріальна слава блистить ззовні, її світло привабливе для для спраглих за комфортом, але поза нею немає нічого, окрім темряви.

Я Є Світлом, якого бракує у вашому самотньому, заплутаному і дещо моторошному житті. Саме тому близьким є час для того, щоб Мені втрутитися і взяти на Себе відповідальність. Ви, Мої діти, повинні вітати це і приготуватися до Мого Великого Милосердя.

Ви повинні молитися за своїх братів і сестер і з розпростертими обіймами очікувати на те, щоб привітати Моє Втручання. Бутьте позитивними. Будьте сповненими надії. Будьте впевнені, що навіть найбільш закоренілим грішникам стане легше з настанням цієї Великої Події, найважливішої з часу Мого Воскресіння.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •