Changes to be introduced in the Church, which will contradict the Word of God

Tuesday, September 13th, 2011 @ 15:15

My dearly beloved daughter, it is I, Jesus Christ, Who came in the flesh.

My Most Holy Word must now be heard by My sacred servants everywhere. All My followers must share these Messages with My sacred servants of all Christian denominations. It is vital that they are encouraged to hear My Word at this crucial time, before they are torn asunder and split into two camps.

The work of the deceiver has infiltrated My Church on every level. Very soon now, slowly but surely, you will see Holy Masses being reduced. You will see the removal of special prayers and some of the Sacraments, such as Confession, begin to diminish. I call on My sacred servants now to listen to Me and pray for discernment. It is I Who calls you now, so I can save your flock. It is I Who wants to open your hearts so you can plan for these end times, which will herald a brand new beginning for the world.

You will be asked to show allegiance to the false prophet very soon. See him for what he is and judge his works in order to see if they bear fruit. For the fruit that he and his slavish devotees will yield will be rotten to the core. One bite will destroy your allegiance to Me. Two or more bites will drive such a wedge between you and My Sacred Heart that you will find it almost impossible to enter My Father’s Kingdom.

Watch carefully now the changes you will see creeping in within your own ministry. Some of these adjustments will not seem to be a problem in the beginning. But as time moves on certain changes will be forced upon you and you will be made to swallow lies. The lies will come from Satan and will be dressed in sheep’s clothing.

For those pure of heart you will know instantly and will recognize the evil cunning in place, which is being designed to destroy My Church on Earth, from within its own corridors.

My Truth will cause gasps of indignity throughout the world when My priests will say surely this prophecy is a lie? The only lie that they will have to bear witness to will be the one they are forced to approve, which will be in direct opposition to My Sacred Scriptures given to mankind right from the start. Never allow yourselves to accept any other Truth other than that contained in the Holy Bible.

Many changes will be introduced, which will contradict the Word of My Eternal Father. These changes, My sacred servants, won’t be of divine origin and you must reject these untruths if you want to remain loyal to Me.

Wake up. Stand up to those lies you will have to face. Never accept them. My Eternal Father’s Word will never change. It can never be adjusted by mankind. Many of you will be so distraught that you will find yourselves isolated from your fellow sacred servants. Fear not, for there is only one side you can choose. That will be the side where I stand. There is no other side.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

191. В Церкві будуть введені зміни, які будуть суперечити Божому Слову

вівторок, 13 вересня 2011 р., 15:15

Моя ніжно улюблена дочко, це Є Я, Ісус Христос, Який прийшов у тілі.

Моє Найсвятіше Слово повинно бути почутим зараз Моїми висвяченими слугами повсюди. Усі Мої послідовники повинні ділитися цими Посланнями з Моїми висвяченими слугами з усіх християнських конфесій. Важливо, щоб вони були заохоченими почути Моє Слово у цей вирішальний момент ще до того, як вони будуть роздертими і розділеними на два табори.

Робота шахрая проникла в Мою Церкву на кожному рівні. Дуже швидко ви побачите повільне, але спрямоване скорочення Святих Мес [Божественних Літургій]. Ви побачите видалення особливих молитов, а значення деяких Святих Таїнств, таких як Свята Тайна Сповіді, почнуть применшувати. Я закликаю Моїх висвячених слуг слухати Мене зараз і молитися про розпізнання. Це Я є Той, Хто зараз взиває до вас, щоб Я міг врятувати вашу паству. Це Я є Той, Хто бажає відкрити ваші серця, щоб ви могли спланувати цей кінець часів, який ознаменує абсолютно новий початок для світу.

Дуже скоро вас попросять проявити вірність лжепророку. Побачте його таким, яким він є і оцініть його діла, щоб побачити, чи вони приносять плід. Бо плід, який він і його раболіпні прихильники принесуть, буде прогнилим до серцевини. Один укус знищить вашу відданість Мені. Два або більше укусів вб’ють такий клин між вами і Моїм Найсвятішим Серцем, що вам буде майже неможливо увійти в Царство Мого Отця.

Уважно спостерігайте зараз за змінами, які ви побачите, що вкрадаються у ваше власне служіння. Деякі з цих коригувань не здаватимуться проблемою напочатку. Але з плином часу певні зміни все ж таки будуть вам нав’язані і ви будете змушені проковтнути брехню. Брехня прийде від сатани і буде зодягнена в овечу шкуру.

Ті, які чисті серцем, миттєво дізнаються і розпізнають злу підступність в дії, яка призначена для того, щоб знищити Мою Церкву на землі зсередини її власних коридорів.

Моя Істина викличе зітхання зневаги по всьому світу, коли Мої священники скажуть, що неодмінно це пророцтво є брехнею. Єдиною брехнею, яку їм доведеться засвідчити, буде та, яку вони будуть змушені схвалити, яка буде прямо суперечити Моїм Писанням, що були дані людству від самого початку. Ніколи не дозволяйте собі приймати будь-яку іншу Істину, окрім тієї, що міститься в Святій Біблії.

Буде запроваджено багато змін, які суперечитимуть Слову Мого Предвічного Отця. Ці зміни, Мої висвячені слуги, не матимуть Божественного походження і ви повинні відкинути цю неправду, якщо хочете залишитися вірними Мені.

Прокиньтеся. Повстаньте проти тієї брехні, з якою вам доведеться зіткнутися. Ніколи не приймайте її. Слово Мого Предвічного Отця ніколи не зміниться. Воно ніколи не може бути пристосоване людством. Багато з вас будуть настільки засмученими, що ви виявите себе ізольованими від своїх колег, висвячених слуг. Не бійтеся, тому що є тільки одна сторона, яку ви можете вибрати. Це буде та сторона, де стою Я. Іншої сторони немає.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •