Do not be fearful of The Warning – Await it with joy

Wednesday, September 7th, 2011 @ 23:45

My dearly beloved daughter, tell My precious children that they must not be fearful of The Warning. Many will feel frightened and this is understandable. But they must listen carefully to Me. I will come to each of you. You will see Me and feel Me in your heart and soul. My Presence will flood your souls with the purest of Love and Compassion, so you should be joyful. At last you will see Me and your soul will be enveloped with love and excitement.

For sinners and unbelievers, most of them will simply be relieved that I Exist; for their witness of My Holy Presence will be the Blood that is needed to flood their souls with the nourishment missing for so long. Many will suffer the torment, as I endure; when they see their sins unroll before them. Heartbroken, when they see how they have offended Me, they will beg Me to forgive them.

Children over the age of reason will also see how they too offend me through sin. In many instances, those children who deny My Existence, although they are aware of the Truth, will run to Me. They will ask Me to embrace them and will not want Me to let them go.

Even the most hardened sinners will not fail to be affected by this supernatural event. Children, you must ignore rumours. Ignore stories, which are sensational. There is nothing to fear. The Warning must be awaited with pure joy in your hearts.

I await the time with so much love in My Heart when I will pour out My Divine Mercy over each of you everywhere throughout the world. This is the moment when, afterwards, you will realize how fortunate you of this generation are. How can you not recognise the Mercy that will be shown to mankind? In the past, so many souls died in grievous sin. Now, all sinners will finally understand the Truth at last.

It is not easy for My children to acknowledge the Existence of Me or My Eternal Father. Without proof of a material kind, many do not want to get to know Me. Many have no interest or belief in the Divine Realm. This Event will open their eyes to the simple fact that life does not end on Earth. It continues for eternity. That is the reason why they must prepare their souls.

The Warning will show them what they must do to rectify this. Remember, children, I Am your Saviour. I love you all in a way that is beyond your comprehension. Await My arrival with love and calmness. Fear not the dramatic spectacle in the sky and the colour of the rays, which will be spread everywhere to herald My arrival. This will prepare you for the moment.

Please pray that all mankind will feel joy in their hearts, for this event will mean salvation for mankind on a magnitude that will save so many souls and enable them to enter the New Paradise on Earth.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

187. Не бійтеся Попередження – очікуйте його з радістю

середа, 7 вересня 2011 р., 23:45

Моя ніжно улюблена дочко, скажи Моїм дорогоцінним дітям, що вони не повинні боятися Попередження. Багато хто буде відчувати себе наляканим і це зрозуміло. Але вони повинні прислухатися до Мене уважно. Я прийду до кожного з вас. Ви побачите Мене і відчуєте Мене в серці і душі. Моя присутність наповнить ваші душі найчистішою Любов’ю і Співчуттям, тому ви повинні бути радісними. Нарешті ви побачите Мене і ваша душа буде охоплена любов’ю і трепетом.

Стосовно грішників і невіруючих, більшість з них просто відчують полегшення, що Я Існую; бо їхнім свідоцтвом про Мою Святу Присутність буде Кров, яка необхідна, щоб наповнити їхні душі поживою, яка була відсутня так довго. Багато хто буде страждати від мук, як і Я терплю; коли вони побачать, як їхні гріхи розкриваються перед ними. Коли вони побачать, як ображають Мене, тоді, вбиті горем, благатимуть Мене пробачити їх.

Діти у свідомому віці також побачать, як вони теж ображають Мене через гріх. У багатьох випадках діти, які відкидають Моє Існування, хоч і свідомі Правди, прибіжать до Мене. Вони попросять Мене прийняти їх і не захочуть, щоб Я відпустив їх.

Навіть найбільш зачерствілим грішникам не вдасться уникнути впливу цієї надприродної Події. Діти, ви повинні ігнорувати чутки. Ігнорувати історії, які є сенсаційними. Боятися нічого. Попередження має очікуватися з чистою радістю у ваших серцях.

Я з такою великою Любов’ю в Серці чекаю на той час, коли виллю Моє Боже Милосердя на кожного з вас, скрізь, по всьому світу. Це той момент, коли згодом ви зрозумієте, наскільки ви, з цього покоління, є щасливими. Як ви можете не визнати Милосердя, яке буде проявлене до людства? В минулому так багато душ загинуло в тяжкому гріху. Зараз всі грішники, нарешті, остаточно зрозуміють Істину.

Мої дітям нелегко визнати Моє Існування або Існування Мого Предвічного Отця. Без доказів матеріального характеру багато хто не хоче пізнати Мене. В багатьох немає в цьому жодного зацікавлення ані віри в Божественне Царство. Ця подія відкриє їхні очі на той простий факт, що життя не закінчується на землі. Воно триває вічно. Саме по цій причині вони повинні підготувати свої душі.

Попередження покаже їм, що вони повинні зробити, щоб виправити це. Пам’ятайте, діти, Я – ваш Спаситель. Я люблю вас всіх так, що це поза межами вашого розуміння. Очікуйте на Моє прибуття з любов’ю і спокоєм. Не бійтеся драматичного видовища в небі і кольору променів, які будуть поширені повсюди, щоб звістити про Моє прибуття. Це підготує вас до цього моменту.

Будь ласка, моліться, щоб все людство відчуло радість в своїх серцях, бо ця подія буде означати порятунок для людства в такому масштабі, що врятує багато душ і дозволить їм увійти в Новий Рай на землі.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •