Warning of Nuclear War

Tuesday, November 23rd, 2010 @ 03:00

My daughter, you are suffering because of the Work you are doing on My behalf. The darkness you feel is coming from the deceiver, who strikes every hour through others – people you know – through his darkness – to attack you. Despite your feelings of despair, you are, in fact, being protected. He, the deceiver, I have told you will not harm your soul. You must continue to pray the Most Holy Rosary for constant protection from torment. By praying this powerful adoration to My Blessed Mother you will see a difference.

The Work, which you strive to continue to complete on My behalf, is not easy, but you must stay strong, My daughter. For it is the Work, that when revealed to the world, will bring peace and contentment to My children.

They, My children, when they understand the Truth, will know they are not being thrown asunder and forgotten by their Creator. The comfort they will experience, through the knowledge I will give them through this Book, will draw them closer to Me.

Plan for the War ahead

Fear not, My daughter, you are safe, though you do feel powerless and fear uncertainty. The world, including your own country, is about to experience more pain as a result of global control, which will render people powerless, so this is why it is important to prepare now.

I have told you before that you must tell My children to start to plan now before the fearsome global war commences. The war, which I speak about, is being orchestrated by the Red Dragon, now. The Dragon, the new world energy, is scheming now and will destroy cities in the West. The time is close. Pray, pray for conversion as this evil cannot be stopped, as there is not enough prayer to prevent it. Pray for those souls, who through this nuclear war, will die.

Three Years before the Plot Unfolds

Pray for those souls, now. As a global power takes over gently, with a false compassion, they will, My daughter, aim to control your freedom to live, eat and pray. That is why My people must strive to become self-sufficient. Grow your food. Find shelters, in time, where you can meet to give homage to your Divine Saviour. Just keep strong. Don’t tell too many people why you are doing this. It will take only three years for the signs of this plot to unfold before your eyes. By then your plans will yield a form of support, which you may have questioned and thought, from time to time, as being strange. Grow your own food now. Buy the seeds that will not be available for sale in the future, now. This will feed your family as the global famine takes place.

Go now and prepare.

Your loving Saviour

Jesus Christ

 

18. Попередження про ядерну війну

вівторок, 23 листопада 2010 р., 03:00

Моя дочко, ти страждаєш через Працю, яку ти робиш від Мого Імені. Темрява, яку ти відчуваєш, походить від шахрая, який пробивається кожну годину через інших – людей, яких ти знаєш – через свою темряву, щоб напасти на тебе. Незважаючи на твоє віддчуття відчаю, ти насправді знаходишся під захистом. Він, шахрай, Я говорив тобі, не заподіє шкоди твоїй душі. Ти повинна продовжувати молитися Найсвятіший Розарій для постійного захисту від мук. Молячись цим потужним поклонінням до Моєї Пресвятої Матері, ти побачиш різницю.

Праця, яку ти стараєшся продовжувати, щоб завершити від Мого Імені, не є легкою, але ти повинна залишатися сильною, Моя дочко. Тому що ця Праця, коли відкриється світові, принесе мир і задоволення Моїм дітям.

Вони, Мої діти, коли зрозуміють Істину, будуть знати, що вони не відкидаються осторонь і не забуті їхнім Творцем. Втіха, яку вони відчують через знання, які Я дам їм через цю Книгу, наблизять їх до Мене.

План майбутньої війни

Не бійся, Моя дочко, ти в безпеці, хоча ти відчуваєш себе безсилою і боїшся невизначеності. Світ, в тому числі твоя власна країна, скоро буде відчувати більше болю внаслідок глобального контролю, який зробить людей безсилими, тому ось чому важливо підготуватися зараз.

Я сказав тобі раніше, що ти повинна сказати Моїм дітям почати планувати зараз, перш ніж розпочнеться страшна світова війна. Війна, про яку Я говорю, організовується зараз Червоним Драконом. Дракон, нова світова сила, яка зараз замислює і знищить міста на заході. Час близько. Моліться, моліться за навернення, тому що це зло не може бути зупинено, оскільки не достатньо молитви, щоб запобігти цьому. Моліться за ті душі, які через цю ядерну війну помруть.

Три роки до розгортання змови

Моліться зараз за ці душі. Коли світова влада м’яко захопить контроль, з фальшивим співчуттям, вони, Моя дочко, будуть прагнути контролювати вашу свободу жити, їсти і молитися. Ось чому Мої люди повинні докласти зусиль, щоб стати економічно самостійними. Вирощуйте свою їжу. Знайдіть прихистки, вчасно, де ви можете зустрічатися, щоб віддавати шану своєму Божественному Спасителю. Просто залишайтеся сильними. Не кажіть занадто великій кількості людей, чому ви робите це. Щоб знаки цієї змови розгорнулися перед вашими очима, знадобиться тільки три роки. На той час ваші плани принесуть форму підтримки, в якій ви, можливо, будете сумніватися і вважати, час від часу, її дивною. Вирощуйте зараз вашу власну їжу. Купуйте насіння зараз, яке не буде доступним для продажу в майбутньому. Це буде годувати вашу родину, коли настане світовий голод.

Ідіть зараз і підготуйтеся.

Ваш люблячий Спаситель
Ісус Христос   

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •