No sin is so grave that it cannot be forgiven

Tuesday, August 23rd, 2011 @ 23:45

My daughter, you are now beginning to understand the Truth of suffering. When I ask chosen souls to suffer, they suffer as I did during My torture at My Crucifixion. Just as My death saved man from sin, then your suffering, too can save man from eternal damnation. By offering your suffering, willingly, you make a sacrifice so that the souls of mankind will be shown God’s Mercy.

If I were to ask more souls to do this, they may show fear and would decline. Yet many souls suffer who are not aware that they are also chosen souls. Many children of Mine may ask why do some people suffer and not others? My answer is, that I choose the kind-of-heart, those who display humility in this life, those who place other’s needs before their own. The soul of a tender heart takes up the role of suffering for Me. This is a Gift from Me. It may not seem like a Gift, but when you are given this Gift, you are saving thousands of souls every day on My behalf.

I now want to ask My followers to make one sacrifice a day, akin to suffering, to help me save souls in mortal sin at the point of death during The Warning. Please ask Me for this Gift. For those humble of heart, I will also ask them to make one personal sacrifice in My Glory. For those who feel they cannot do this, then, I will bless you with My special graces because I know that your existing love of Me, and your prayers, are already saving the souls of your brothers and sisters.

My children, know this. My army of followers is growing daily because of these Messages. This will grow into an army of millions soon. I call only on those who are brave enough to take up My gauntlet. Bravery stems from love. One man’s interpretation of bravery will differ to another’s. I simply ask you to tell the world of My Love. Remind them of the Truth contained in the Holy Scripture. Tell them I Am returning to offer the great Gift of My Mercy soon. For if I were to come to Judge so soon in your world, Heaven would be deserted, so widespread is sin today.

Spread My Good News. Remind them that when they feel love, genuine pure love for someone, even if it be only a passing glance or a good deed, you witness that I Am then present.

Tell them that without love they will shrivel up and become nothing.

Tell them that when I see them, they are naked without worldly possessions in My Eyes. I see only their goodness and badness in the soul.

For those poor frightened souls, ashamed of their lifestyles, tell them that I Am Forgiving, All- Merciful and will welcome them into My open and Loving Arms. All they have to do is walk towards Me and ask Me to help them. I will never turn away from the pleas of sinners, no matter how dark their sin. I forgive all of those who are truly remorseful for any previous offence they have committed.

Their hearts will be lighter and My Love will bring Light back into their lives. I will come again in Glory, children, not to frighten you, but to bring you My Gifts, these same Gifts denied you through the works of Satan.

Come. Bow your heads. Push your shame aside and ask Me to forgive you now. Nothing shocks Me, children. No sin is so grave that it cannot be forgiven by Me, if true remorse is shown. Do not delay. Seek Redemption now before it is too late.

Your loving Jesus Christ

Redeemer of Mankind

 

172. Жоден гріх не є настільки важким, щоб його не можна було пробачити

вівторок, 23 серпня 2011 р., 23:45

Моя дочко, зараз ти починаєш розуміти Правду про страждання. Коли Я прошу вибрані душі страждати, вони страждають так само, як Я страждав під час Моїх мук при Моєму Розп’ятті. Так як Моя смерть врятувала людину від гріха, так і ваші страждання також можуть врятувати людину від вічного прокляття. Жертвуючи свої страждання добровільно, ви приносите жертву, щоб до душ людства було виявлено Боже Милосердя.

Якщо Я попрошу більше душ зробити це, вони можуть проявити страх і відмовляться. Проте страждають багато душ, які не знають, що вони теж вибрані душі. Багато Моїх дітей можуть запитати, чому одні люди страждають, а не інші? Моя відповідь така: Я вибираю тих, які щирі серцем, які виявляють смирення в цьому житті, тих, які ставлять потреби інших вище своїх власних. Щиросердечна душа бере на себе роль страждання для Мене. Це Дар від Мене. Це може не здаватися Даром, але коли вам дається цей Дар, ви рятуєте тисячі душ кожного дня в Моє Ім’я.

Я зараз хочу попросити Моїх послідовників, щоб чинили кожного дня одну жертву, подібну до страждання, щоб допомогти Мені рятувати душі в смертному гріху в момент смерті під час Попередження. Будь ласка, попросіть Мене про цей Дар. Тих, які смиренні серцем, Я також попрошу вас зробити одну особисту жертву на Мою Славу. Ті, які відчувають, що вони не можуть цього зробити, Я благословлю вас Своїми особливими Ласками, тому що Я знаю, що ваша існуюча любов до Мене і ваші молитви вже рятують душі ваших братів і сестер.

Мої діти, знайте наступне. Завдяки цим Посланням Моя Армія послідовників зростає з кожним днем. Невдовзі вона виросте в мільйонну Армію. Я закликаю тільки тих, які досить хоробрі, щоб прийняти Мій виклик. Хоробрість виникає з любові. Тлумачення хоробрості однієї людини буде відрізнятися від хоробрості іншої. Я просто прошу вас розповісти світові про Мою Любов. Пригадайте їм про Істину, яка міститься в Святому Письмі. Скажіть їм, що Я повертаюся, щоб невдовзі запропонувати великий Дар Мого Милосердя. Бо якщо б Я прийшов Судити так скоро у ваш світ, Небеса були б спустошеними, настільки широко поширеним є гріх сьогодні.

Поширюйте Мої Добрі Новини. Пригадайте їм, що коли вони відчувають любов, справжню чисту любов до когось, навіть якщо це буде лише швидкоплинний погляд або добрий вчинок, то ви засвідчите, що Я тоді присутній.

Скажіть їм, що без любові вони висохнуть і стануть нічим.

Скажіть їм, що коли Я бачу їх, вони є нагими, без світських статків в Моїх Очах. Я бачу тільки добро і зло в їхніх душах.

Цим бідним, переляканим душам, яким соромно за свій спосіб життя, скажіть їм, що Я прощаючий, всемилостивий і прийму їх в Свої відкриті і люблячі обійми. Все, що їм потрібно зробити – це піти до Мене і попросити Мене допомогти їм. Я ніколи не відвернуся від благання грішників, незалежно від того, якими темними є їхні гріхи. Я прощаю всіх тих, які дійсно каються в будь-якому минулому злочині, який вони вчинили.  

Їхні серця будуть легшими і Моя любов принесе світло назад в їхнє життя. Я прийду знову в Славі, діти, не для того, щоб налякати вас, але принести вам Мої Дари, ті самі Дари, яких ви були позбавлені через діла сатани.

Прийдіть. Схиліть свої голови. Відштовхніть вбік свій сором і попросіть Мене пробачити вас зараз. Ніщо не шокує Мене, діти. Жоден гріх не є настільки важким, щоб він не міг бути прощений Мною, якщо виявляється правдиве каяття. Не відкладайте. Шукайте Спокутування зараз, поки не стало занадто пізно.

Ваш люблячий Ісус Христос

Відкупитель людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •