Great Tribulation is being mitigated through prayer

Thursday, August 18th, 2011 @ 20:45

My daughter, those followers of Mine, who are well-read in matters of Holy Scripture, tend to get carried away with their own human interpretation, so that the lesson I have preached to love one another is so easily forgotten. Love one another. Honour your mother and father. Honour your Creator, God the Father, and live as I have told you in love and fear of My Father.

So many learned men, caught up in their analysis of My Teachings, forget one thing. That is, when I will come again to Judge. Never for one moment do they consider that this time may well happen in their own lifetime and not in the distant future. Why then do they search and continue to search for further meanings in Holy Scripture when the Truth is so simple? Why do they not remember that love is all I ask? Love for Me, your Saviour. Love for God the Father and love for each other.

For those intellectual experts who proclaim to be able to analyse My Teachings and then go as far as attempting to predict a date for when I will come again, I say this. If you try to assume that you have been able to discern the year for My return, then you are sadly mistaken. No one will be given this date, not even the angels in Heaven or My beloved Mother. But this I can reveal. The Tribulation started some time ago. The Great Tribulation will begin at the end of 2012. This terrible period is being mitigated through the prayers of My dearly beloved followers. It will also be diluted through the conversion achieved after The Warning takes place. This event is good news, My children. It is to help eradicate the slavery by man to the evil one.

Religious experts display an arrogance, which I find repulsive

Many, sadly, will ignore My pleas to prepare, so caught up are they in this so-called intellectual religious debate, based on human reasoning, one trying to outdo the other to prove that he or she is more knowledgeable. These experts display an arrogance, which I find repulsive. They are no better than the Pharisees were. Their ignorance blocks out the Truth when it is presented before their very eyes.

My Word is being ignored by My sacred servants

My Word has fallen on deaf ears. My Word is ignored by My sacred servants, as I attempt to communicate with them at this point in history. Yet, after The Warning there will be no excuse for them not to sit up and listen to My instructions. For then they will hold out their arms pleading with Me to guide them through the Great Chastisement. For when this prophecy is unveiled to those who doubt My Word, through this messenger, I urge you then to take up My Sacred Cup, drink from it and fight to save souls.

I urge all of you, including those self-proclaimed scriptural experts, to sit down in humility and ask this question. Why would I encourage simple believers to become embroiled in an argument over My return to Earth? All that matters now is that I Am coming. Be prepared at all times. Never judge others in My Name. Seek out the gift of humility at all costs for it will be your passport to Heaven.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

168. Велика скорбота пом’якшується через молитву

четвер, 18 серпня 2011 р., 20:45

Моя дочко, ті Мої послідовники, які добре начитані в питаннях Святого Письма, схильні захоплюватися власним людським тлумаченням, так що урок, який Я проповідував, щоб любити один одного, так легко є забутий. Любіть один одного. Шануйте своїх матір і батька. Шануйте свого Творця, Бога Отця, і живіть так, як Я сказав вам, в любові і страху перед Моїм Отцем.

Так багато вивчених людей, захоплених своїм аналізом Мого Вчення, забувають одну річ. А саме – коли Я знову прийду Судити. Ні на мить вони не замислюються над тим, що цей час цілком може настати в їхньому власному житті, а не у віддаленому майбутньому. Чому ж тоді вони шукають і продовжують шукати подальші значення в Святому Письмі, коли Істина така проста? Чому вони не пам’ятають, що любов – це все, про що Я прошу? Любов до Мене, вашого Спасителя. Любов до Бога Отця і любов один до одного.

Для тих інтелектуальних експертів, які заявляють, що здатні аналізувати Моє Вчення, а потім заходять так далеко, що намагаються передбачити дату, коли Я прийду знову, Я кажу наступне. Якщо ви спробуєте припустити, що змогли визначити рік Мого повернення, то ви глибоко помиляєтесь. Нікому не буде дана ця дата, навіть ангелам на небесах або Моїй улюбленій Матері. Але наступне Я можу розкрити. Скорбота розпочалася деякий час назад. Велика Скорбота розпочнеться в кінці 2012 року. Цей жахливий період пом’якшується молитвами Моїх ніжно улюблених послідовників. Він також буде пом’якшений через навернення, яке буде досягнуто після того, як відбудеться Попередження. Ця подія є хорошою новиною, Мої діти. Вона є для того, щоб допомогти викорінити поневолення людини злим духом.  

Релігійні експерти проявляють зарозумілість, яка для Мене є відразливою

Багато хто, на жаль, буде ігнорувати Мої благання підготуватися, настільки поглиненими вони є цією так званою інтелектуальною релігійною дискусією, заснованою на людських міркуваннях, намагаючись перевершити один одного, щоб довести, що він або вона більш обізнані. Ці експерти демонструють зарозумілість, яка є для Мене відразливою. Вони нічим не кращі, ніж були фарисеї. Їхня необізнаність блокує Істину, коли вона представляється перед їхніми очима.

Моє Слово ігнорується Моїми висвяченими слугами

Моє Слово залишилося без уваги. Мої висвячені слуги ігнорують Моє Слово, коли Я намагаюся спілкуватися з ними на даному етапі історії. Проте після Попередження для них не буде жодного виправдання, щоб не сісти і не слухати Моїх вказівок. Бо тоді вони простягнуть свої руки, благаючи Мене провести їх через Велике Покарання. Бо коли це пророцтво буде відкрито тим, які сумніваються в Моєму Слові, через цього посланця, Я закликаю вас взяти Мою Пресвяту Чашу, пити з неї і боротися за спасіння душ.

Я закликаю усіх вас, включаючи цих самопроголошених експертів з писань, сісти в смиренні і поставити це запитання. Навіщо Мені заохочувати простих віруючих вплутуватися в суперечку про Моє повернення на землю? Все, що має значення зараз – це те, що Я приходжу. Будьте готові повсякчас. Ніколи не судіть інших в Моє Ім’я. Шукайте дар смирення будь-якою ціною, бо він буде вашою перепусткою на Небеса.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •