Help Me Save all young people – the most vulnerable in your society

Monday, August 15th, 2011 @ 00:05

My dearly beloved daughter, as My Eternal Father, God the Most High, prepares the world for the changes ahead, He is laden with sorrow for the man who is still blind to the Truth of His Existence.

When My Father sets about now to ring in the changes to prepare for My return to Earth, He sees so much sin in the world that He weeps with sorrow for the inevitability of souls who will become lost to Him eventually. Prayer to save those still alive in the world today, who willingly turn away from Him in pure defiance, although they know and accept His Existence, can help save their souls. Continue to pray and make personal sacrifices for those souls, My daughter, for without prayer you must fear for their future.

I Am relying on My followers to pray for the lost souls. The time left to convince the blind of faith to open their eyes to the Truth of the Existence of God the Father is short now.

Link hands, My Children of the Light, so that your circle of love and devotion to Me is strong enough to draw those souls who do not believe or accept the Existence of Me or My beloved Father. Do not break this chain of faith when you can reach out to save your brothers and sisters who no longer follow the path to the Truth of eternal life. Instead, because they are weakened by the seduction of worldly pursuits, they will need firm guidance to help them.

Do not bully those who don’t believe in God. Coax them gently, tell them about My Crucifixion and how My Eternal Father made the ultimate Sacrifice to save His children, by giving them the Gift of the Grace of Salvation through the forgiveness of sin.

My Father calls now on all those reading these Messages for the first time. You must read each Message carefully. Then pray to the Holy Spirit for the grace to be able to see that these Messages are of Divine Origin. Open your heart to receive My Word. Feel Me in your soul by asking of Me the following:

“Jesus, if this is really You, please flood my soul with the Sign of Your Love, so that I can recognise You for Who You are.

Do not let me be deceived by lies.

Show me instead Your Mercy by opening my eyes to the Truth and the path to Your New Paradise on Earth.”

Remember, children, it is only because of My deep, tender Love that I come to the world by communicating with you in this way. It is not to shock you. Impress. Create controversy or debate. It is to help save all souls, especially a young generation who have no interest in religion, so busy are they with their lives where God holds little place. It is by talking to them in a language they understand that I hope to alert them to events about to unfold. They are one of the most vulnerable in your society, children. It is vital that I reach out to them as quickly as I can.

Gather now, My children, with Me to save all young people in the world today. Help Me to embrace them into My Kingdom so not one single, precious soul is lost to Me.

Your beloved Saviour of all Mankind

Jesus Christ

 

166. Допоможіть Мені врятувати усіх молодих людей – найбільш вразливих у вашому суспільстві

понеділок, 15 серпня, 2011 р., 00:05

Моя ніжно улюблена дочко, в той час, як Мій Предвічний Отець, Бог Всевишній, готує світ до майбутніх змін, Він обтяжений смутком через людину, яка все ще сліпа до Правди про Його Існування.

Коли Мій Отець зараз розпочинає введення змін, щоб підготуватись до Мого повернення на землю, Він бачить так багато гріха в світі, що плаче від горя через неминучість того, що душі будуть для Нього остаточно втрачені. Молитва, щоб врятувати тих, які все ще живі в сьогоднішньому світі, які добровільно відвернулися від Нього в повній непокорі, хоч вони знають і визнають Його Існування, може допомогти врятувати їхні душі. Продовжуйте молитися і робити особисті жертви за ці душі, Моя дочко, тому що без молитви ви повинні боятися за їхнє майбутнє.

Я покладаюся на Своїх послідовників в тому, щоб вони молилися за загублені душі. Часу, який залишивcя для того, щоб переконати сліпих у вірі відкрити свої очі на Істину про Існування Бога Отця, зараз мало.

З’єднайте руки, Мої діти Світла, щоб ваше коло любові та відданості Мені було достатньо сильним, щоб притягнути ті душі, які не вірять або не визнають Мого Існування або Існування Мого улюбленого Отця. Не розривайте цей ланцюг віри, коли ви можете звернутися до ваших братів і сестер, які більше не ідуть шляхом до Істини Вічного Життя, для того, щоб врятувати їх. Натомість через те, що вони ослаблені спокусою земних прагнень, вони будуть потребувати чіткого керівництва, щоб допомогти їм.

Не залякуйте тих, які не вірять в Бога. Схиляйте їх лагідно. Розкажіть їм про Моє Розп’яття і про найбільшу жертву Мого Предвічного Отця, яку Він приніс, щоб врятувати своїх дітей, даючи їм Дар Ласки Спасіння через прощення гріхів.

Мій Отець зараз закликає всіх тих, які читають ці Послання вперше. Ви повинні прочитати кожне Послання уважно. Тоді моліться до Святого Духа про благодать бути в змозі побачити, що ці Послання мають Божественне Походження. Відкрийте свої серця, щоб прийняти Моє Слово. Відчуйте Мене в своїй душі, просячи Мене про наступне:

Відкрийте ваші серця, щоб прийняти Моє Слово [Молитва про Ласку побачити, що ці Послання мають Божественне походження]

Ісусе, якщо це дійсно Ти, будь ласка, наповни мою душу знаком Твоєї Любові, щоб я міг розпізнати в Тобі того, Ким Ти є.

Не дозволь мені бути обманутим через брехню.

Вияви, натомість, до мене Своє Милосердя, відкривши мої очі на Правду і Дорогу до Твого Нового Раю на землі. Амінь.

Пам’ятайте, діти, що тільки завдяки Моїй глибокій, ніжній Любові, Я приходжу до світу, спілкуючись з вами в такий спосіб. Це не для того, щоб шокувати вас. Вразити. Створити суперечку або дискусію. Це для того, щоб врятувати всі душі, особливо молоде покоління, яке не має жодного зацікавлення релігією, настільки зайняті вони є своїм життям, де Бог займає мало місця. Говорячи з ними мовою, яку вони розуміють, Я сподіваюсь попередити їх про події, які невдовзі мають відбутися. Вони є одними з найбільш вразливих у вашому суспільстві, діти. Життєво необхідно, щоб Я звернувся до них настільки швидко, наскільки можливо.

Зберіться зараз, Мої діти, зі Мною, щоб врятувати всіх молодих дітей в сьогоднішньому світі. Допоможіть Мені прийняти їх до Мого Царства, щоб жодна дорогоцінна душі не була втраченою для Мене.

Ваш улюблений Спаситель всього людства

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •