God created the world – No other planet can be inhabited by man

Saturday, August 13th, 2011 @ 17:00

Conversion, My daughter, needs to be a priority now for My children, as they tell others about My Messages to the world. Just one soul a day brings Me great joy, My children, when others begin to open their eyes to the Truth.

My beloved daughter, when man is so busy each day, there is little time for prayer in his life. Prayer, My children, can mean a moment, an hour, a word, or any kind of communication with Me. It does not matter where man calls on Me. It can be in the home, in the garden, in the car, at work, as well as in My Church. Where you talk to Me is not important, although you can please Me more when you are speaking with Me in My House.

Many people mistakenly believe I can’t hear their thoughts, feel their pain, their sorrow or their joy. Don’t they realise that they were created by My Father, the Almighty, Creator of ALL things? He Who knows everything calls on all of you to stop for just one moment a day. Ask for My help to strengthen you. Just one moment is all I ask, this one precious moment when you call to Me to enable Me to enter through your soul by the Power of the Holy Spirit. Even just a whisper when you call out for My help will be heard. If you don’t call Me, I can’t respond for I would never interfere with your free will.

I Am like a father looking down at a group of children playing, all busy, running, chatting to each other, some laughing and in other cases fighting amongst themselves. Most children respond to the adult when called to attention. But some are stubborn, turn their backs and refuse to do as they are asked. Some children are affectionate, some not so. Few will show absolute hatred however, at so tender an age. Yet when I look at those children of Mine in the world today, I see hatred and even worse, complete indifference to the Existence of Me, Jesus Christ, their beloved Saviour. For many, they even hate the sound of My Name.

The times you are living in, children, have seen an unruly group of My children with little discipline who believe that the world is theirs to rule, control, abuse, or even damage, as they see fit. Little reverence is shown towards the Father, Creator of All Things. So arrogant is man today that he believes he has emerged from an even higher hierarchy than that of My Eternal Father. So he continues to seek out more about his origins even though the Truth has been there for him to see all along. So much time is being wasted on worthless pursuits. Worthless dreams, all of which are fabricated by the minds of those scientists whose pride in his own intelligence, a Gift from God the Father, means he believes he will find new facts about his origins.

Why don’t these children realise that Earth was created for man? No other planet can be inhabited by man, for that is not part of My Father’s plan. How foolish man can be when trying to fulfil the emptiness of spirit within his soul. All the nourishment and fulfilment can be his if he sits down and accepts the Truth. The Truth of the Existence of God the Eternal Father, the Creator of the Universe.

Your beloved Saviour, Teacher and Just Judge,

Jesus Christ

 

164. Бог створив світ – жодна інша планета не може бути заселена людиною

субота, 13 серпня 2011 р., 17:00

Навернення, Моя дочко, має стати пріоритетом для Моїх дітей, коли вони розповідають іншим про Мої Послання для світу. Всього лише одна душа в день приносить Мені велику радість, Мої діти, коли інші починають відкривати свої очі на Істину.

Моя улюблена дочко, коли людина є такою зайнятою кожного дня, в її житі є мало часу для молитви. Молитва, Мої діти, може означати мить, годину, слово, або будь-який вид спілкування зі Мною. Неважливо, де людина звертається до Мене. Це може бути в будинку, в саду, в машині, на роботі, а також в Моїй Церкві. Неважливо, де ви говорите зі Мною, хоч ви можете догодити Мені більше, коли ви говорите зі Мною в Моєму Домі.

Багато людей помилково вважають, що Я не можу чути їхніх думок, відчувати їхнього болю, їхнього смутку або їхньої радості. Хіба вони не розуміють, що вони були створені Моїм Всемогутнім Отцем, Творцем всіх речей? Він, Хто знає все, закликає всіх вас зупинитися лише на одну мить в день. Просіть Моєї допомоги, щоб зміцнити вас. Тільки один момент – це все, про що Я прошу, цей один дорогоцінний момент, коли ви закликаєте до Мене, щоб дозволити Мені увійти через вашу душу силою Святого Духа. Навіть тільки шепіт, коли ви покличете Мене на допомогу, буде почутий. Якщо ви не кличете Мене, Я не можу відповісти, тому що Я ніколи не втручався б у вашу вільну волю.

Я подібний до батька, який спостерігає за групою дітей, що бавляться, всі зайняті, бігають, спілкуються один з одним, деякі сміються, а в інших випадках борються між собою. Більшість дітей реагують на дорослих, коли їх закликають до уваги. Але деякі вперті, відвертаються і відмовляються робити те, що їх просять. Деякі діти лагідні, деякі ні. Однак мало хто виявляє абсолютну ненависть у такому ніжному віці. Але коли Я дивлюся на цих Моїх дітей в сьогоднішньому світі, Я бачу ненависть і, що ще гірше, повну байдужість до Мого Існування, Ісуса Христа, улюбленого Спасителя. Багато з них ненавидять навіть звук Мого Імені.

Часи, в які ви живете, діти, побачили неслухняну групу Моїх дітей з невеликою дисципліною, які вважають, що світ належить їм, щоб правити ним, контролювати його, зловживати ним або навіть завдавати йому шкоду, коли вони вважають за потрібне. Мало поваги виявляється до Отця, Творця всіх речей. Сьогодні людина є настільки зарозумілою, що вважає, що вона виникла навіть із ще вищої ієрархії, ніж ієрархія Мого Предвічного Отця. Тому вона продовжує шукати більше про своє походження, навіть незважаючи на те, що Істина була поруч весь цей час, для того, щоб вона її побачила. Стільки часу витрачається на даремні заняття. Даремні мрії, всі з яких вигадані розумом тих вчених, чия гордість за свій власний розум, Дар від Бога Отця, призвела до того, що вони вірять, що знайдуть нові факти про своє походження.

Чому ці діти не розуміють, що земля була створена для людини? Жодна інша планета не може бути населена людиною, тому що це не є частиною плану Мого Отця. Якою нерозумною може бути людина, коли намагається заповнити порожнечу духа в своїй душі. Вся пожива і наповнення можуть бути її, якщо вона сяде і прийме Істину. Істину Існування Бога, Предвічного Отця, Творця всесвіту.

Ваш улюблений Спаситель, Учитель і Справедливий Суддя

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •