Satan is powerless against My devoted followers

Monday, July 25th, 2011 @ 09:00

My beloved daughter, it is with great joy that I once again tell you of the conversion now taking place in the world, as more atrocities are being committed by man, through the influence of Satan, more of My children are beginning to question the levels of murderous intent now prevalent in your world. As more evil is presented to you, so too will the realization that Satan,does in fact, exist. For those who do not believe he exists then let Me explain how you can spot his evil works.

Every time My children witness murder, suicide, war, corruption of governments and those in power, greed, arrogance and injustices, know that these deeds are the manifestation of Satan. The evil one has become desperate now, to poison My children’s minds. He will do everything he can at this time in history so intense is his rage. You, My children, are his targets. While he finds it easy to infect souls, who leave themselves wide open to his influence – those who continually seek self-glory on Earth – he is finding it increasingly difficult to dampen the spirit of My devoted followers. So blessed are they, through the Gift of the Holy Spirit, that he, Satan, is powerless against them.

For all those who obey My instruction of prayer they will become stronger in mind and spirit. Then they will not care whether Satan lashes out at them in fury, for their shield of armour is so strong. This does not mean he will not use every method to seduce you through the desires of the flesh. This does not mean he will not hurt you by whispering into the ears of those close to you and those whom you love. Stand firm, My followers, for it will be through your strength that he will be crushed forever. He, My children, will become powerless as conversion spreads. For how can he get you to drink from his evil cup of hatred for mankind, when you do not thirst for all his empty promises? The stronger you are the less he will bother you.

Know now that when you witness global unrest, it is the deceiver at work. My followers now know instantly the wickedness of Satan when his works are so glaringly obvious. Pray that your brothers and sisters will also bear witness to his evil works and recognize them for what they are. It is only when non-believers finally accept that Satan exists that they will turn to Me for refuge.

Pray now for global conversion, the conversion that will come about, not just because of The Warning, but because of the Truth.

Your beloved Teacher and Saviour

Jesus Christ

 

147. Сатана безсилий проти Моїх відданих послідовників

понеділок, 25 липня 2011 р., 09:00

Моя улюблена дочко, з великою радістю Я ще раз кажу тобі про навернення, яке відбувається у світі зараз, оскільки все більше злочинів здійснюються людиною через вплив сатани і все більше Моїх дітей починають задаватися питанням про масштабність вбивчих замислів, які зараз переважають у вашому світі. В міру того, як вам буде представлятися все більше зла, буде також і усвідомлення того, що сатана насправді існує. Ті, які не вірять, що він існує, дозвольте Мені пояснити, як ви можете виявити його злі справи.

Кожного разу, коли Мої діти стають свідками вбивства, самогубства, війни, корупції урядів і тих, які при владі, жадібності, зарозумілості і несправедливості, знайте, що ці вчинки є проявом сатани. Злий дух зараз у відчаї, щоб отруїти розум Моїх дітей. Він зробить все можливе в цей час історії, настільки сильна його лють. Ви, Мої діти, є його мішенню. Хоч йому легко заражати душі, які залишають себе широко відкритими для його впливу – тих, які постійно шукають самопрославляння на землі, йому все важче послаблювати дух Моїх відданих послідовників. Вони настільки благословенні Даром Святого Духа, що він, сатана, безсилий проти них.

Всі ті, які коряться Моїм настановам щодо молитви, стануть сильнішими духом і розумом. Тоді їм буде все одно, чи накинеться на них сатана в люті, бо їхній щит броні є таким сильним. Це не означає, що він не буде використовувати всі методи, щоб спокусити вас через бажання плоті. Це не означає, що він не заподіє вам шкоди, нашіптуючи на вуха тим, які близькі вам і тим, яких ви любите. Займіть тверду позицію, Мої послідовники, тому що саме через вашу силу він буде розтрощений навіки. Він, Мої діти, стане безсилим, коли пошириться навернення. Бо як він може змусити вас пити з його злої чаші ненависті до людства, коли ви не жадаєте всіх його порожніх обіцянок? Чим сильнішими ви будете, тим менше він буде вас турбувати.

Знайте зараз, що коли ви бачите глобальні заворушення, то це шахрай діє. Мої послідовники зараз миттєво дізнаються про зло сатани, коли його робота настільки викликаюче очевидна. Моліться, щоб ваші брати і сестри також свідчили про його злі справи і визнавали їх такими, якими вони є. Тільки тоді, коли невіруючі нарешті визнають, що сатана існує, вони звернуться до Мене за пристановищем.

Моліться зараз про глобальне навернення, навернення, яке відбудеться не тільки через Попередження, але й через Істину.

Ваш улюблений Вчитель і Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •