No man will fail to hear My Son’s Word before the time comes for His return

Saturday, July 23rd, 2011 @ 17:15

Second Message from God the Father

I come in the Name of My beloved Precious Son, Jesus Christ.

My chosen daughter, while you sometimes falter in your attention to My beloved Son’s call to hear Him speak, you have risen in My Eyes because of the gift you have given Him. Your gift of becoming a victim soul to help save millions of souls makes Him weep with joy and relief; for so many souls are being lost to the fires of Hell every day, every second and for every breath you take.

My Son requires your total submission now, My daughter. Do not hesitate to obey His every command. Your heart is full of love and compassion, not just for My Precious Son, but for all My children. Touched by the Holy Spirit, you will now feel instant love for strangers in whom you will see My Light. You, My daughter, have now been given the graces to see both the love and evil in all. You will also be able to quickly discern sin in poor, misguided souls.

For this Work now means that you must surround yourself with every protection. I will, My daughter, protect you and your loved ones, for now, you will be targeted more forcibly by the evil one. Pray and ask Me for this protection every day now and you will be spared the intensity of the persecution. You must now call on Me to help you spread these Messages, so that My Son’s Voice is heard and revered in the way it should.

My messenger, My daughter, you have little understanding yet as to what is required of you. Only so much information can be given to you at a time. You will now be inspired by Me and you will fulfil, with My guidance, the prophecies foretold, when My Son’s Word will be spread, just like the Holy Gospel, to mankind. No man will fail to hear My Son’s Word before the time comes for His return. You have been given this task and for this Gift you must bow your head in appreciation of this glorious request from the Heavens.

My daughter, you will be assisted in every way, but you must obey My Son at all times. Rise now, My daughter, for man needs to hear the Word of Warning that My Son imparts, so that souls do not have to suffer the torments of Hell, should they die in mortal sin, without first being given the chance to be Redeemed by My Son during The Warning.

Let My peace flood your soul now. My Heart surrounds every move you make. Never feel you are alone in this Work, for you are being guided every minute of the day.

God the Father

 

144. Бог Отець: Жодна людина не зможе не почути Слова Мого Сина, перш ніж прийде час для Його повернення

субота, 23 липня 2011 р., 17:15

Я прийшов в Ім’я Мого улюбленого дорогоцінного Сина, Ісуса Христа.

Моя вибрана дочко, в той час як ти вагаєшся часом у своїй уважності до заклику Мого улюбленого Сина почути, як Він говорить, ти піднялася в Моїх Очах через дар, який ти Йому дала. Твій дар стати жертовною душею, щоб допомогти рятувати мільйони душ, змушує Його плакати від радості і полегшення; бо так багато душ втрачається в пекельному вогню кожного дня, щосекунди і з кожним твоїм подихом.

Мій Син вимагає зараз твого цілковитого підкорення, Моя дочко. Не вагайся підкорятися кожному Його наказу. Твоє серце сповнене любові і співчуття не тільки до Мого дорогоцінного Сина, але й до всіх Моїх дітей. Діткнута Святим Духом, ти зараз відчуватимеш миттєву любов до незнайомців, в яких ти побачиш Моє Світло. Тобі, Моя дочко, зараз були дані Ласки бачити як любов, так і зло у всіх. Ти також зможеш швидко розпізнати гріх в бідних, введених в оману душах.

Бо ця Праця означає, що ти повинна оточити себе всяким захистом. Я, Моя дочко, буду захищати тебе і твоїх близьких, бо злий дух зараз буде сильніше націлений на тебе. Молися і проси Мене зараз про цей захист кожного дня і ти будеш позбавлена інтенсивного переслідування. Зараз ти повинна закликати Мене допомогти тобі поширювати ці Послання, щоб Голос Мого Сина був почутий і почитався в належний спосіб.

Моя посланнице, Моя дочко, ти ще мало розумієш, що від тебе вимагається. Тільки обмежена кількість інформації може бути дана тобі за один раз. Зараз ти будеш натхненна Мною і під Моїм керівництвом виконаєш передбачені пророцтва, коли Слово Мого Сина буде поширено для людства, так само як і Святе Євангеліє. Жодна людина не зможе не почути Мого Сина, перш ніж прийде час для Його повернення. Тобі було дано це завдання і за цей Дар ти повинна схилити голову в знак подяки за це славне прохання з Небес.

Моя дочко, тобі буде надаватися допомога у всякий спосіб, але ти повинна завжди слухатися Мого Сина. Піднімись зараз, Моя дочко, бо людина має почути Слово про Попередження, яке передає Мій Син, щоб душам не потрібно було страждати від пекельних мук, якщо вони помруть в смертному гріху, не отримавши cпершу шансу бути відкупленими Моїм Сином під час Попередження.

Дозволь зараз Моєму миру наповнити твою душу. Моє Серце оточує кожен рух, який ти робиш. Ніколи не відчувай, що ти самотня в цій Праці, бо ти направляєшся кожної хвилини дня.

Бог Отець

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •