You are now in the middle of the Tribulation

Wednesday, July 20th, 2011 @ 23:00

My daughter, you are, as you know, the most unlikely visionary because of your lack of knowledge of Holy matters. Yet you are the chosen messenger. You must understand that you will be unable to defend My Messages with any real authority so therefore keep silent when asked to define My Messages.

You will be provoked and challenged to become involved with religious, and especially eschatology arguments, but you must no longer respond, or provide your own interpretation of the answers. Because of this Work you will be disliked. Spiritual jealousy will arise among My followers, especially theologians and those who have studied Scripture all their lives, so keep silent, for you do not have the knowledge, nor, as I have told you before, the authority to do so.

Just follow My instructions and keep to yourself. Respond to prayer requests, by all means, and help bring My followers and devotees who have pledged their support to this Work together.

Time is short now. Everything is going to happen quickly. The Warning is close now so there is not much time left to pray for those poor souls who will be lost. By reciting My Divine Mercy, dedicated to those particular souls, many millions will be saved.

You are now, My children, in the middle of what is called the Tribulation, as foretold in My Holy Book. The second part, the Great Tribulation will commence as I have said, before the end of 2012. This is not meant to instil fear in you, My daughter, but to make you aware of the urgency for My children to pray for My help.

Already, through the prayers of My visionaries all over the world, the power of the New World Order, driven by masonic forces, is beginning to dilute and unravel before your very eyes. Many more of these power-hungry global organizations will be brought to their knees in humility, as they answer not only to God the Father, for their wickedness, but to those to whom they have a responsibility on this Earth.

Watch now as the clusters of powerful groups try to outdo each other, cover-up their own sins and hide the Truth from those they fear in high places. Prayer, My children, is bringing this about. God the Father is striking out now to punish these people before they can inflict the evil plan they are preparing to control My children.

This is a painful time, children, for Satan’s influence has never been so powerful in these last days of his reign on Earth. Fight his evil ways, children – all of you. Just look at the havoc he is causing when he turns brother against brother, country against country, creates hatred amongst all of you and disrespect for each other’s lives. And then there is the sheer hatred he instils in My children for Me, their beloved Saviour. The hatred he stirs up for My Father has reached epidemic proportions. The most powerful form of hatred shown to My Father is for man to deny He Exists.

How you must feel the anguish, children, that you have to face in the world today. No man can ignore the deep disquieting unrest spurred by Satan and his millions of demons infiltrated throughout the world. My Love will now be proven to you all. Through My Warning, I come once more to save you through the Mercy of God the Father. Believe in Me and My Eternal Father, and you will have nothing to fear. Ignore what is happening and you will fail to prepare adequately.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

143. Ви знаходитесь зараз в середині скорботи

середа, 20 липня 2011 р., 23:00

Моя дочко, ти, як ти знаєш, є найбільш неправдоподібною візіонеркою через твоє незнання святих питань. Однак ти є вибраним посланцем. Ти повинна зрозуміти, що ти будеш нездатною захистити Мої Послання з жодним реальним авторитетом, тому мовчи, коли тебе попросять дати визначення Моїм Посланням.

Тебе будуть провокувати і змушувати брати участь в релігійних і, особливо, есхатологічних суперечках, але ти більше не повинна відповідати чи давати своє власне тлумачення відповідей. Через цю Працю тебе не любитимуть. Духовна заздрість виникне серед Моїх послідовників, особливо богословів і тих, які вивчали Святе Письмо усе своє життя, тому мовчи, бо в тебе, як Я вже казав тобі раніше, не має ні знання, ні авторитету робити це.

Просто дотримуйся Моїх вказівок і тримайся осторонь. Обов’язково відповідай на молитовні прохання і допоможи зібрати разом Моїх послідовників і почитателів, які пообіцяли свою підтримку цій Праці.

Часу зараз обмаль. Все відбуватиметься швидко. Попередження вже близько, тому залишилося не так багато часу, щоб молитися за ті бідні душі, яку будуть втрачені. Відмовляючи [вервицю] до Мого Божого Милосердя, присвячену за ці конкретні душі, багато мільйонів будуть врятовані.

Ви зараз, Мої діти, знаходитесь всередині того, що називається Скорботою, як передбачено в Моїй Святій Книзі. Друга частина, Велика Скорбота розпочнеться, як Я вже сказав, перед кінцем 2012 року. Це не призначено для того, щоб вселити в тобі страх, Моя дочко, але щоб ти усвідомила нагальну потребу в молитві Моїх дітей про Мою допомогу.

Завдяки молитвам Моїх візіонерів по всьому світу, сила Нового Світового Порядку, керована масонськими силами, вже починає слабшати і розпадатися прямо на ваших очах. Набагато більше з цих спраглих влади глобальних організацій будуть поставлені на коліна в покорі, оскільки вони відповідатимуть не тільки перед Богом Отцем за свої злодіяння, але й перед тими, за кого несуть відповідальність на цій землі.

Спостерігайте зараз, як скупчення могутніх груп намагаються перевершити одна одну, приховати свої власні гріхи і сховати правду від тих, кого вони бояться на високих посадах. Молитва, Мої діти, здійснює це. Бог Отець зараз завдає удару, щоб покарати цих людей, перш ніж вони зможуть здійснити злий план, який вони готують, щоб контролювати Моїх дітей.

Це є болісний час, діти, тому що вплив сатани ніколи не був настільки сильним в ці останні дні його правління на землі. Боріться з його злими шляхами, діти, всі ви. Просто подивіться на хаос, який він викликає, коли він обертає брата проти брата, країну проти країни, створює ненависть посеред вас усіх та неповагу до життя один одного. І тоді є чиста ненависть, яку він вселяє в Моїх дітей до Мене, їхнього улюбленого Спасителя. Ненависть, яку він розпалює до Мого Отця, досягла масштабів епідемії. Найсильніша форма ненависті, проявлена до Мого Отця, це коли людина заперечує, що Він Існує.

Який біль ви маєте відчувати, діти, з яким вам доводиться стикатися сьогодні у світі. Жодна людина не може ігнорувати глибокого і тривожного неспокою, підбуреного сатаною і мільйонами його демонів, які скрізь проникли у світі. Моя Любов буде зараз доведена вам усім. Через Моє Попередження Я приходжу ще раз, щоб врятувати вас через Милосердя Бога Отця. Вірте в Мене і в Мого Предвічного Отця, і вам ні́чого буде боятися. Якщо проігноруєте те, що зараз відбувається, то не зможете належно підготуватися.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •