Any man who claims to be Me is a liar, for I will never Manifest Myself in man

Sunday, July 17th, 2011 @ 15:40

My dearly beloved daughter, one of the most confusing times will emerge shortly, when, not only will those who claim to come in My Name be false, but there will be those who will claim to be Me. My children must understand this. I came the first time as man to save mankind from sin. This time I will come to Judge. While many will come face-to-face with Me during The Warning, I will not come the second time until Judgment Day.

Any man who claims to be Me is a liar. Such souls, and there are many of them, My daughter, do not mean harm. So deluded are they that the deceiver convinces such people that they not only have Divine powers, but that they are the Son of God Incarnate. But this is untrue, for I will never manifest Myself in another human being on this Earth. This could never happen. No man is worthy of such an honour, for this has not been foretold.

Many will now come forward and claim that they are Me, Jesus Christ, the Son of God. For those poor souls I say this to you. Drop on your knees now and ask God the Father to protect you from the deceiver. He wants to confuse you so that you, in turn, will not only confuse My children who await My return to Earth, but will exacerbate the ridicule extolled by atheists. Not only do you bring shame to My Name, but you are unwittingly turning people against their belief in God the Almighty Father.

I also wish to warn those who claim to perform miracles. Anyone who makes such claims, to hold such powers, will not be from God, for there is only one God and only He or I, His beloved Son, Jesus Christ, can bring about such things. Satan on the other hand also possesses powers. He can create illusions. In the case of miracle cures Satan can bring about, through those so-called faith healers whose powers are sought from the occult, temporary solutions, where miracles, may seem to have been achieved. But they will not last long. Satan will also bring about so-called miracles including visions, seen by many, in the skies. Again they are illusions and not of God.

Children, you are, while trying to show your allegiance to Me, being tempted by the forces of evil every single day. You must only focus on Me and My Eternal Father. And remember, I do not walk on this Earth as a human being. I may be present on Earth in Spirit, but I will never manifest Myself in any man.

Pray for guidance every day and for the discernment to be able distinguish lies from the Truth.

Your loving Saviour

Jesus Christ

 

141. Будь-яка людина, яка стверджує, що вона – це Я – брехун, бо Я ніколи не проявлю Себе в людині

неділя, 17 липня 2011 р., 15:40

Моя ніжно улюблена дочко, невдовзі настане один із найбільш заплутаних часів, коли не тільки ті, які стверджують, що вони прийшли в Моє Ім’я, будуть фальшивими, але й будуть ті, які будуть стверджувати, що вони – це Я. Мої діти повинні зрозуміти наступне. Я прийшов вперше як людина, щоб врятувати людство від гріха. Цього разу Я прийду, щоб Судити. Хоч багато хто зустрінеться зі Мною віч-на-віч під час Попередження, Я не прийду вдруге аж до Дня Суду.

Будь-яка людина, яка стверджує, що є Мною, є брехуном. Такі душі, а їх є багато, Моя дочко, не хочуть нашкодити. Вони є настільки обманутими, що шахрай переконує таких людей, що вони не тільки мають Божественні сили, але й що вони є втіленням Сина Божого. Але це є неправда, бо Я ніколи не виявлю Себе в іншій людській істоті на цій землі. Цього ніколи не могло б статися. Жодна людина не гідна такої честі, бо цього не було пророковано.

Багато зараз виступлять вперед і заявлять, що вони – це Я, Ісус Христос, Син Божий. Цим бідним душам Я кажу наступне. Впадіть зараз на коліна і попросіть Бога Отця захистити вас від шахрая. Він хоче заплутати вас, щоб ви, в свою чергу, не тільки заплутали Моїх дітей, які чекають Мого повернення на землю, але й посилили насмішки, які підносять атеїсти. Ви не тільки ганьбите Моє Ім’я, а й мимоволі повертаєте людей проти їхньої віри в Бога, Всемогутнього Отця.

Я також хочу попередити тих, які стверджують, що творять чуда. Будь-хто, хто робить такі заяви, що має такі сили, не буде від Бога, тому що є тільки один Бог і тільки Він чи Я, Його улюблений Син, Ісус Христос, можемо здійснювати такі речі. Сатана, з іншого боку, також володіє силами. Він може створювати ілюзії. У випадку чудодійних зцілень, сатана може здійснювати через цих так званих знахарів, чиї сили запрошуються від окультизму, тимчасове закінчення хвороби, де може здаватися, що чуда були досягнуті. Але вони не триватимуть довго. Сатана також буде здійснювати так звані чуда, серед яких видіння, які будуть побачені багатьма в небі. Знову ж таки, вони є ілюзіями і вони не від Бога.

Діти, ви, намагаючись виявити свою відданість Мені, кожен день спокушаєтесь силами зла. Ви повинні зосередитися тільки на Мені і на Моєму Предвічному Отці. І пам’ятайте, Я не ходжу по цій землі, як людська істота. Я можу бути присутнім на землі в Дусі, але Я ніколи не виявлю Себе в жодній людині.

Моліться кожен день про керівництво і розпізнання, щоб бути в стані відрізнити брехню від Істини.

Ваш люблячий Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •