Narcissism – an evil epidemic present in the world today

Thursday, July 7th, 2011 @ 21:00

My dearly beloved daughter, I want the world to know that My Love for them infuses My entire Being, as I prepare for the Great Warning. I Am full of joy because I know that My children, especially those who do not know Me, will finally accept that I Exist, during My great Act of Mercy.

One of the most disturbing traits, which have infested My children, is that of narcissism, self-love, in this world. This evil epidemic is prevalent in every level of society and is one of Satan’s favourite attacks as his demons enter the souls of My children everywhere. They can be seen preening and posturing so that others will adore them. Their first love is for themselves only, and then when that’s not enough, they crave the attention of those around them to encourage them to openly adore them.

Today Satan’s infestation is so great in the way in which these poor souls present themselves, it is difficult to ignore. Their obsessiveness, as to how they look, means that they will even go as far as damaging their bodies and do whatever is necessary to satisfy their love-of-self.

When Satan is present in such souls, it is easy to spot. These people will be full of vanity and will tend to be seen in places of influence. The sin of narcissism will intensify during the end times, where many will ensure that their looks, their well-being and selfishness will be at the expense of their friends and even their own families. Love-of-self is considered an admirable trait in today’s world. This pursuit of self-gain can never be satisfied, because Satan will ensure that these people will strive for more and more.

Children, the sin of pride is one which is intensifying in the world now. Do not accept this form of behaviour as part of your day-to-day life. So many young people use these figures of so-called physical perfection as a goal to aim for. Yet their demeanour is to be pitied if you open your eyes and see it for what it is. It is a breach of the First Commandment and should such people persist on this pathway, they will be pulled by the deceiver into further disarray.

Narcissism is seen in all areas of life, including politics, fashion, the media, cinema, and even within My Own Church. Humility cannot be achieved if you suffer from narcissism. Without humility you cannot enter My Father’s Kingdom.

Your loving Saviour

Jesus Christ

 

133. Нарцисизм [самозакоханість] – зла епідемія, присутня сьогодні в світі

четвер, 7 липня 2011 р., 21:00

Моя ніжно улюблена дочко, Я хочу, щоб світ знав, що Моя Любов до нього переповнює всю мою Істоту, коли я готуюся до Великого Попередження. Я сповнений радості, тому що знаю, що Мої діти, особливо ті, які не знають Мене, нарешті визнають те, що Я Існую, під час Мого великого Акту Милосердя.

Одна з рис, що найбільше викликає стурбованість, яка заразила Моїх дітей в цьому світі, це нарцисизм, самолюбство. Ця зла епідемія переважає на кожному рівні суспільства і є однією з улюблених атак сатани, коли його демони проникають в душі Моїх дітей по всьому світу. Можна побачити, що вони чепуряться і позують, щоб інші обожнювали їх. Найперше вони люблять тільки самих себе, а потім, коли цього недостатньо, вони жадають уваги оточуючих, щоб заохотити їх відкрито преклонятися перед ними.

Сьогодні зараження сатани настільки велике в тому, як ці бідні душі представляють себе, що важко це ігнорувати. Їхня одержимість своєю зовнішністю означає, що вони підуть навіть настільки далеко, що завдадуть шкоди своїм тілам і зроблять все необхідне для того, щоб задовольнити свою любов до себе.

Коли сатана присутній в таких душах, його легко виявити. Ці люди будуть сповнені марнославства і будуть схильні бути помітними в місцях впливу. Гріх нарцисизму посилиться під час останніх часів, коли багато хто буде забезпечувати, щоб їхня зовнішність, їхнє благополуччя і егоїзм були за рахунок їхніх друзів і навіть їхніх власних сімей. Самолюбство вважається рисою, гідною захоплення в сучасному світі. Це прагнення до власної вигоди ніколи не може бути задоволеним, тому що сатана забезпечить те, щоб ці люди прагнули щораз більшого.

Діти, гріх гордині – це той гріх, який зараз посилюється в світі. Не приймайте цю форму поведінки як частину свого повсякденного життя. Так багато молодих людей використовують ці показники так званої фізичної досконалості в якості мети, до якої слід прагнути. Проте їхній поведінці потрібно співчувати, якщо ви відкриєте свої очі і побачите її такою, якою вона є. Це порушення Першої Заповіді і якщо такі люди будуть наполягати на цьому шляху, вони будуть затягнуті шахраєм в подальший безлад.

Нарцисизм спостерігається в усіх сферах життя, включаючи політику, моду, засоби масової інформації, кіно і навіть у Моїй Власній Церкві. Смирення неможливо осягнути, якщо ви страждаєте від нарцисизму. Без смирення ви не можете увійти в Царство Мого Отця.

Ваш люблячий Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •