Prayer can avert disharmony in the world

Friday, July 1st, 2011 @ 23:00

My dearly beloved daughter, prayer and devotion to Me is like water given to a thirsty man. When you lack water your thirst will continue so that eventually without water you will die. For those who know Me, love Me and show devotion to Me, you must understand one thing. If you do not continue to receive My Body and pray to Me regularly, you will very quickly lose your desire for Me. Without this desire you will distance yourselves from Me, until your heads will be turned by the temptation of sin planted in your minds by Satan. Without Me, Truly Present in your lives, you are nothing, My children.

Be on your guard at all times. Prayer protects you from sin. Your devotion to Me may attract the deceiver, who will taunt you more often. However, without regular devotion to Me, you will walk aimlessly in this world.

Believers understand that prayer can avert much disharmony in the world. Already, prayers said through this visionary and other seers, has eased the immediate dangers facing Pope Benedict, but not for too long. Prayer to My Blessed Mother can move mountains, dilute the impact of evil atrocities, including those foretold and convert sinners.

Remember this lesson, My daughter, prayer acts as your armour against the deceiver. You, most of all, must learn the necessity of regular prayer in your Mission. You need to spend more time in silent reflection with Me. For when you do not do this your discernment of My Messages becomes weakened and errors can occur. Be careful, My daughter, when referring to dates of the prophecies given to you. If I say months that could be anytime within a year. Never confuse human interpretation with those of the timelines given to you by Me. I have not given you any specific dates for events only guidelines. These prophecies will take place, but only by the Hand of My Eternal Father. Trust in Me more. Your prayers and those of My followers can help delay, or in some cases, avert disasters. Always remember that.

Pray, Pray, Pray. For when you do this from the heart, your prayers are heard. Pray especially for those world leaders whose lives will be ended soon through hateful evil acts. They and those with hardened hearts, guilty of the crime of inhumanity, need your prayers most of all. Always pray for sinners because I love all My children and I need your prayers to save them from the fires of Hell.

Your Ever-Merciful Jesus Christ

 

128. Молитва може запобігти дисгармонії в світі

п’ятниця, 1 липня 2011 р., 23:00

Моя ніжно улюблена дочко, молитва і відданість Мені подібні до води, поданій спраглій людині. Коли ви не маєте води, ваша спрага буде тривати, так що зрештою без води ви помрете. Ті, які знають Мене, люблять Мене і виявляють Мені свою відданість, повинні зрозуміти одну річ. Якщо ви не будете продовжувати приймати Моє Тіло і молитися до Мене регулярно, то дуже швидко ви перестанете Мене прагнути. Без цього прагнення ви будете віддалятися від Мене, поки ваші голови не будуть обернені через спокусу гріха, насадженою у ваш розум сатаною. Без Мене, по-справжньому присутнього в вашому житті, ви ніщо, Мої діти.

Будьте насторожі повсякчас. Молитва захищає вас від гріха. Ваша відданість щодо Мене може притягнути шахрая, який буде все частіше з вас знущатися. Однак без регулярного набожества до Мене ви будете безцільно ходити в цьому світі.

Віруючі, зрозумійте, що молитва може відвернути багато дисгармонії в світі. Молитви, відмовлені через цю візіонерку та інших пророків, вже послабили безпосередні загрози, які стоять перед папою Бенедиктом, але не на надто довго. Молитва до Моєї Благословенної Матері може зрушити гори, послабити вплив нікчемних злодіянь, в тому числі передбачених і навернути грішників.

Запам’ятай цей урок, Моя дочко, молитва діє як твоя броня проти шахрая. Ти перш за все повинна засвоїти необхідність регулярної молитви в твоїй Місії. Тобі потрібно більше часу проводити в мовчазних роздумах зі Мною. Бо коли ти не робиш цього, твоє розпізнання Моїх Послань стає ослабленим і можуть виникнути помилки. Будь обережною, Моя дочко, коли мова йде про дати даних тобі пророцтв. Якщо Я кажу про місяці, то це може бути в будь-який час протягом року. Ніколи не плутай людську інтерпретацію з термінами, даними тобі через Мене. Я не подав тобі жодної конкретної дати щодо подій, тільки орієнтири. Ці пророцтва здійсняться, але тільки Рукою Мого Предвічного Отця. Довіряй Мені більше. Твої молитви і молитви Моїх послідовників можуть допомогти затримати, а в деяких випадках запобігти катастрофам. Завжди пам’ятай про це.

Моліться, моліться, моліться. Бо коли ви робите це від усього серця, ваші молитви будуть почуті. Моліться особливо за тих світових лідерів, чиє життя скоро закінчиться через огидні злодіяння. Вони і ті, у кого зачерствілі серця, які винні у нелюдських злочинах, найбільше потребують ваших молитов. Завжди моліться за грішників, бо Я люблю усіх Моїх дітей і потребую ваших молитов, щоб врятувати їх від вогню Пекла.

Ваш завжди милосердний Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •