My Children will face Me for the first time during The Warning

Monday, June 20th, 2011 @ 11:45

My beloved daughter, prepare My children now, for very soon they will come before Me in all My Glory and Compassion. I will show Myself to every single man, woman and child over the age of reason, very soon.

This wonderful day, when I will show them My Mercy as opposed to My Justice, must be welcomed by all. Rejoice, for you will all, each and every one of you, face Me for the first time.

For many, they will be full of love and happiness, for this is a wonderful reunion. For others, they will be fearful. But there is nothing to fear, for I love you all. Sin will be the only division, but if you repent and accept the truth of your offences against Me, and My Eternal Father, you will realise the wonderful Mercy, which is being afforded you. For those who will be fearful, I have this to say. Fear stems from sin. With sin in your soul, you will be distanced from Me. Accept your sins for what they are, a human weakness. Then look to Me and I will lead you to eternal life and the Truth.

My great Mercy brings wonderful news

My great Mercy brings wonderful news to My children the world over. For when this, The Great Warning takes place, you will be given a chance to change your lives for the better. When the Truth of My Existence is revealed then conversion will be widespread.

Then, and only then, after The Warning takes place will the world be given a chance to withstand the Great Chastisement, which will follow if sinners do not repent in their multitudes. For then the Hand of My Father will fall everywhere on those who refuse to hear the Truth – those who turn their back on love, love for Me and your brothers and sisters. For your sinful ways will be, at that stage, no longer accepted. For this would be the final straw. For Satan’s powerful influence will not be allowed to retain its vice-like grip on mankind. Those who stubbornly follow the wicked path where they persecute My children, will be stopped.

The Great Chastisement

A Great Chastisement, the likes of which has not been witnessed since the time of Noah, will be unleashed by God the Eternal Father. My followers who may say that this is not the way in which Jesus speaks, need now to ask yourselves this question. If Jesus is full of Mercy why would He, or God the Father, allow Satan’s army to continue and inflict terror on My children? It is out of Love for all of God’s children, that this Great Chastisement will take place. Repent all of you. Reject the empty promises of Satan. Reject the false, empty life he offers you. Accept that when you hear My Name being rejected in the world today, that this comes directly from the influence of Satan. Until My children turn away from him, then there can be no peace in this world.

Accept this Warning as a Message of Pure Love. To those in power I say this. Reject the lies to which you have paid allegiance, or suffer the consequences.

The great Mercy I will show you during The Warning is the solution for a New Era of Peace. Accept it and the chastisement will be averted. Reject it and only those followers of Mine can be saved. It will be too late for the rest of you.

Your loving Saviour

Just Judge, Jesus Christ

 

117. Мої діти вперше зустрінуться зі Мною під час Попередження

понеділок, 20 червня 2011 р., 11:45

Моя улюблена дочко, вже зараз приготуй Моїх дітей, бо дуже скоро вони постануть переді Мною в усій Моїй Славі та Співчутті. Дуже швидко Я покажу Себе кожному чоловікові, жінці і дитині, яка досягла свідомого віку.

Цей чудовий день, коли Я виявлю їм Моє Милосердя на противагу Моїй Справедливості, повинні вітати всі. Радійте, бо ви всі, кожен з вас, зустрінетеся зі Мною вперше.

Багато хто буде сповнений любові і щастя, тому що це буде чудесне возз’єднання. Інші будуть боятися. Але боятися нічого, тому що Я люблю вас усіх. Гріх буде єдиним поділом, але якщо ви покаєтесь і приймете правду про свої злочини проти Мене і Мого Предвічного Отця, то ви усвідомите чудове Милосердя, яке вам дається. Тим, які будуть боятися, Я маю сказати наступне. Страх виникає з гріха. З гріхом у своїй душі ви будете віддалені від Мене. Визнайте свої гріхи тим, чим вони є – людською слабкістю. Тоді зверніться до Мене і Я приведу вас до Вічного Життя та Істини.

Моє велике Милосердя приносить чудові новини

Моє велике Милосердя приносить чудові новини Моїм дітям по всьому світу. Бо коли це Велике Попередження відбудеться, вам буде дано шанс змінити своє життя на краще. Коли Істина Мого Існування відкриється, тоді навернення буде широко поширене.

Тоді і тільки тоді, після того як Попередження відбудеться, світові буде даний шанс витримати Велике Покарання, яке надійде, якщо грішники не покаються масово. Бо тоді Рука Мого Отця впаде повсюди на тих, які відмовляються чути Правду – на тих, які відвертаються від любові, любові до Мене і до своїх братів і сестер. Бо ваші гріховні шляхи на цьому етапі більше не будуть прийматися. Це буде останньою краплею. Бо потужному впливу сатани більше не буде дозволено утримувати свою залізну хватку над людством. Ті, які вперто ітимуть злим шляхом, переслідуючи Моїх дітей, будуть зупинені.

Велике Покарання

Велике Покарання, подібного якому не бачено з часів Ноя, буде розв’язано Богом, Предвічним Отцем. Мої послідовники, які можуть сказати, що це не той спосіб, в який говорить Ісус, повинні зараз поставити собі це запитання. Якщо Ісус є сповнений Милосердя, навіщо Йому або Богу Отцю дозволяти армії сатани продовжувати і тероризувати Моїх дітей? Саме з любові до всіх Божих дітей це Велике Покарання відбудеться. Покайтеся усі ви. Відкиньте порожні обіцянки сатани. Відкиньте фальшиве, порожнє життя, яке він пропонує вам. Визнайте те, що коли ви чуєте, як Моє Ім’я відкидається в сьогоднішньому світі, то це походить безпосередньо через вплив сатани. Поки Мої діти не відвернуться від нього, в цьому світі не може бути миру.

Прийміть це Попередження як Послання чистої Любові. Тим, які при владі, Я говорю наступне. Відкиньте брехню, якій ви є вірними, або постраждаєте від наслідків.

Велике Милосердя, яке Я виявлю вам під час Попередження, є розв’язкою для Нової Ери Миру. Якщо ви приймете його, то покарання буде віддалено. Якщо відкинете його, то тільки Мої послідовники зможуть бути врятовані. Для решти з вас вже буде занадто пізно.

Ваш люблячий Спаситель

Справедливий Суддя, Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •