Abundant love at adoration makes you stronger and calmer

Sunday, June 12th, 2011 @ 19:00

My beloved daughter, the graces received by My children at the Eucharistic Adoration are powerful. They not only give you the graces to cope with life’s suffering, they make you stronger in your love for Me, your devoted and loyal Saviour.

The love that is poured out over souls during the Adoration is given in abundance. The soul feels this flood of My graces in so many different ways. The first Gift is one of peace in your soul. You will feel this instantly after you have completed your time in close union with Me.

So many, many of My children are denying themselves the many Gifts I have to offer at Adoration, where you spend one hour of your time before My Presence on the altar. While Catholics are aware of the Power of the Eucharist many do not acknowledge the importance of this most important time with Me in contemplation. They simply ignore this Gift. It bores them to have to spend this extra time with Me.

Oh, if only you knew how strong this would make them. Their fears and worries would be dissipated were they to just keep Me company in quiet intimate reflection. If My children could see the Light that envelops their souls during this special Holy Hour, they would be astonished.

Children, it is during this hour that you become very, very close to Me. This is where your voice, your pleas, your pledges of love for Me, will be heard. Many wonderful graces are given to you, children, at this time, so please do not ignore My pleas to spend this time in My company.

The rewards will make you free of worry

The rewards will make you free of worry, light of heart, mind and soul, and calmer in yourself. When you receive Me during the Eucharist I will fill your soul. But when you come to Me in Adoration I will envelop you to such an extent, that the floodgates of My Merciful Love will saturate your mind, body and soul. You will feel a strength, which will yield a quiet confidence that you will find difficult to ignore.

Come to Me, children, now. I need your company. I need you to speak with Me when My Divine Presence is at its strongest. I love you and want to pour all My graces on you, so you can infuse your souls to My Sacred Heart.

Your loving Saviour

Jesus Christ

 

112. Рясна любов під час Адорації робить вас сильнішими і спокійнішими

неділя, 12 червня 2011 р., 19:00

Моя улюблена дочко, Ласки, отримані Моїми дітьми під час Євхаристійної Адорації, є потужними. Вони не тільки дають вам Ласки, щоб впоратися із життєвими стражданнями, вони роблять вас сильнішими у вашій любові до Мене, вашого відданого і вірного Спасителя.

Любов, яка виливається на душі під час Адорації, дається з надлишком. Душа відчуває цей потік Моїх Ласк на так багато різних способів. Перший Дар – це мир у вашій душі. Ви відчуєте його відразу після того, як завершите ваш час в тісному союзі зі Мною.

Так багато, багато Моїх дітей відмовляють собі в багатьох Дарах, які Я пропоную під час Адорації, де ви проводите одну годину свого часу перед Моєю Присутністю на вівтарі. В той час як католики знають про Силу Євхаристії, багато хто не визнає важливості цього найважливішого часу зі Мною в спогляданні. Вони просто ігнорують цей Дар. Їм нудно проводити цей додатковий час зі Мною.

О, якби вони тільки знали, наскільки сильними це б зробило їх. Їхні страхи і тривоги були б розсіяними, якщо б вони просто склали Мені товариство в тихому інтимному розважанні. Якщо б Мої діти могли бачити Світло, яке огортає їхні душі під час цієї особливої Святої Години, вони були б вражені.

Діти, саме під час цієї години ви стаєте дуже, дуже близькими до Мене. Саме тоді ваш голос, ваші благання, ваші обіцянки любові до Мене будуть почуті. Багато дивовижних Ласк даються вам діти в цей час, тому, будь ласка, не ігноруйте Мої благання провести цей час в Моєму товаристві.

Нагорода звільнить вас від неспокою

Нагорода зробить вас вільними від неспокою, легкими серцем, розумом і душею, і внутрішньо спокійнішими. Коли ви приймете Мене під час Євхаристії, Я наповню вашу душу. Але коли ви прийдете до Мене під час Адорації, Я огорну вас настільки, що потоки Моєї Милосердної Любові наситять ваш розум, тіло і душу. Ви відчуєте силу, яка дасть вам спокійну впевненість, яку вам буде важко ігнорувати.

Прийдіть до Мене, діти, зараз. Я потребую вашого товариства. Я потребую, щоб ви розмовляли зі Мною, тоді коли Моя Божественна Присутність є найсильнішою. Я люблю вас і хочу вилити на вас Мої Ласки, щоб ви могли влити свої душі у Моє Пресвяте Серце.

Ваш люблячий Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •