‘Liberators’ in Middle East want to control the Jews

Saturday, June 11th, 2011 @ 22:00

My dearly beloved daughter, it is with love that I speak with you tonight, because very soon now, more and more of My cherished followers will unite as one to fight the deceiver. Right now he, and the wealthy influential groups behind whom he hides, are plotting to gain as much control over you all, but you cannot see this.

They will be stopped sooner than you think. Many of them will convert during The Warning. This will weaken Satan’s One World Group to such an extent that many will wonder what path to take, so confused will they be. Many will then turn back to Me, children, for they will seek redemption.

Revenge, control, power and hatred combined, create the biggest threat to man’s survival. All of the wars you see taking place in the Middle East and beyond have been orchestrated. They are not a coincidence. Understand that so many countries at once did not rise up on their own, they were helped by the evil group in all governments, those governments who control the world. These leaders in the Middle East are now being removed to make way for the ‘liberators’, those who will proclaim justice and peaceful means to help My children. But that is not their intention. Their intention is to take control of My beloved people, the Jews, who are under threat now on all sides.

All of these events will be interrupted by The Warning. All of those involved with this evil global group will also have to face Me, one by one, when I will show them how they offend Me. Many will fall down on their knees and beg for redemption.

This, My children, is very important, for the more sinners everywhere, and especially those who control your livelihoods, turn back to Me, the greater will be My Mercy. Pray that all those who witness the Truth, when during The Warning they will realise that I love them, will convert.

Prayer, My children, is very powerful. When you pray to God the Father in My Name for the salvation of these and other souls, He will not refuse you.

Your loyalty to Me and daily prayer is needed urgently to loosen the grip that Satan holds over My children. who are rightfully Mine.

Your Ever-Merciful Saviour

Jesus Christ

 

111. «Визволителі» на Близькому Сході хочуть контролювати євреїв

cубота, 11 червня 2011 р., 22:00

Моя ніжно улюблена дочко, Я з любов’ю розмовляю з тобою сьогодні ввечері, бо зараз дуже скоро все більше і більше Моїх заповітних послідовників об’єднаються як одне ціле, щоб боротися з шахраєм. Просто зараз він і багаті впливові групи, за якими він ховається, організовують змову, щоб отримати якомога більший контроль над усіма вами, але ви не можете побачити цього.

Вони будуть зупинені раніше, ніж ви думаєте. Багато з них будуть навернені під час Попередження. Це послабить єдину світову групу сатани до такої міри, що багато будуть задаватися питанням, який шлях вибрати, настільки дезорієнтованими вони будуть. Багато тоді повернуться назад до Мене, діти, тому що вони будуть шукати спокутування.

Помста, контроль, влада і ненависть у поєднанні створюють найбільшу загрозу для виживання людини. Всі війни, які ви бачите, що відбуваються на Близькому Сході і за його межами, були організовані. Вони не є випадковістю. Зрозумійте, що так багато країн одночасно не повстали самі по собі, їм допомагала зла група в усіх урядах, тих урядах, які контролюють світ. Ці лідери на Близькому Сході зараз усуваються, щоб звільнити місце для «визволителів», тих, які проголосять справедливість і мирні засоби, щоб допомогти Моїм дітям. Але це не є їхнім наміром. Їхня ціль – взяти під контроль Мій улюблений народ, євреїв, які зараз знаходяться під загрозою з усіх сторін. Всі ці події будуть перервані Попередженням. Всі ті, які беруть участь в цій злій глобальній групі, також повинні будуть зустрітися зі Мною, один по одному, коли Я покажу їм, як вони ображають Мене. Багато хто впаде на коліна і буде благати про спокутування.

Це, Мої діти, дуже важливо, бо чим більше грішників скрізь, особливо тих, які контролюють ваші засоби до існування, повернуться до Мене, тим більшим буде Моє Милосердя. Моліться за те, щоб всі ті, які побачать Істину, коли під час Попередження вони зрозуміють, що Я люблю їх, навернулися.

Молитва, Мої діти, є дуже могутньою. Коли ви молитеся до Бога Отця в Моє Ім’я за спасіння цих та інших душ, Він не відмовить вам.

Ваша вірність щодо Мене і щоденна молитва терміново необхідні, щоб послабити владу, яку сатана має над Моїми дітьми, які по праву є Моїми.

Ваш завжди милосердний Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •