My New Paradise will become the World without end – as foretold

Thursday, April 17th, 2014 @ 21:00

My dearly beloved daughter, My Resurrection from the dead happened for a reason. It did not take place simply to prove My Divinity to those who did not accept Who I was. Up to that time, souls who died could not enter Heaven. They had to wait. But, no sooner had My Resurrection taken place, than they were given new Life in My Kingdom. My Resurrection brought Eternal Life for souls and death, therefore, would no longer have a hold over the human race.

My Resurrection will be truly evident at My Second Coming, for then all those souls, who died in Me and for Me, will also be raised from the dead and be given Eternal Life. They will rise in body and soul, in perfect union with the Will of God and they will live in My New Kingdom, when the old Earth and the Heavens will disappear and a New World will arise. My New Paradise will become the World without end – as foretold. All those who love God and who accept My Hand of Mercy will enter My Glorious Kingdom. That was the Promise I made, when I traded My earthly Body in death, to give you all Eternal Life. Do not forget that what God promises, He will always deliver. What God foretold to all of His prophets will take place, for He does not say one thing and mean another.

When God told John that the world will divide in the latter days and His Temple would be destroyed, He did not lie. The reign of those who wish to destroy the Word of God has commenced and the times for all those prophecies, as foretold to Daniel and John, are upon you. My Promise to come and separate the goats from the sheep is about to become a reality. Man will be given every kind of help, through Intervention from Heaven, and plenty of opportunity to make a final choice. He will either follow Me or stay behind.

Your Jesus

1104. Мій Новий Рай стане Світом без кінця – як і було передбачено

Четвер, 17 квітня 2014 р. Божого, 21:00

Моя ніжно улюблена дочко, Моє Воскресіння з мертвих мало вагому причину. Воно не сталося тільки задля того, щоб довести Мою Божественність тим, які не прийняли того, Ким Я Є. До того часу душі, які померли, не могли увійти до Неба. Вони були змушені очікувати. Але як тільки відбулося Моє Воскресіння, їм було дано Нове Життя в Моєму Царстві. Моє Воскресіння принесло душам Вічне Життя і тому смерть вже більше не має влади над людським родом.

Моє Воскресіння стане виразно очевидним під час Мого Другого Пришестя, бо тоді всі ті душі, які померли в Мені і для Мене, також воскреснуть з мертвих і отримають Вічне Життя. Вони воскреснуть тілом і душею в досконалій єдності з Волею Бога і будуть жити в Моєму Новому Царстві, тоді як стара земля і небо зникнуть і виникне Новий Світ. Мій Новий Рай стане Світом без кінця – як це і було передбачено. Всі ті, які люблять Бога і які приймуть Мою Руку Милосердя, увійдуть до Мого Славного Царства. Такою була Обітниця, яку Я зробив, коли віддав Моє земне Тіло смерті, щоб дати вам усім Вічне Життя. Не забувайте, що все те, що Бог обіцяє, Він завжди виконує. Все, що Бог передбачив через усіх Своїх пророків, сповниться, тому що Він не говорить одне, а має на увазі інше.

Коли Бог говорив Йоану, що в останні дні світ поділиться, а Його Храм буде зруйнований, Він не брехав. Царювання тих, які бажають знищити Боже Слово, розпочалося і час для здійснення усіх пророцтв, передбачених Даниїлу та Йоану, наближається. Моя Обітниця прийти і відділити козлів від овець вже скоро стане реальністю. Людина отримає всяку допомогу через втручання з Небес і багато можливостей, щоб зробити остаточний вибір. Вона або піде за Мною, або залишиться.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •