My Spiritual Guidance will block Satan’s acts of destruction

Saturday, June 11th, 2011 @ 15:30

My beloved daughter, it has been another testing week, where My Word, on the one hand, has been embraced by so many, while at the same time denied as outright deception by others. Have they who deny My Word not read the Truth? The Truth contained in My Holy Book? The Book of Revelation was given to all My children to help them understand the turmoil which will be caused towards the end times, by the spread of lies, created by Satan and his demons. Unless you understand the Truth contained in the Book of Revelation, then how can you possibly understand the Messages I Am bringing to you today?

Do you think that I would turn My Back on you and leave you at the mercy of Satan and his evil army? Did you not realise that I would try to warn you and then help you?

My great Mercy will destroy the effect that Satan has over My children. I come yet again to save you from his clutches. My Gift of The Warning will dilute the terror that would have continued to gain momentum were this not to take place.

I communicate to you now, not just to prepare you for all this great Act of My Mercy, but to guide you through the maze of destruction planned by the evil group whose king is the evil one. My spiritual influence will block Satan’s acts of destruction significantly. Hear My Word. Follow My instructions. Lead and support each other in your faith and you will be given the help required to follow the path swiftly towards the promises I made to you.

Many of you, My precious children, will be frightened, but please do not let fear block the Truth. Satan will use fear to stop you from accepting My Message of Love. Much of what I tell you now is very difficult for you to understand. But understand this. Were I not to come now and show you the Truth, then you would be lost. You would find it a very difficult period to live through. As I prepared you through My prophets before, I will now prepare you today, through this messenger, for the time when I will come again.

This is a Gift borne of My deep Love for all of My children, to deal with the forthcoming reign of the antichrist and his ally the deceitful false prophet, who will mislead My Church on Earth.

Let down your defences. Open your eyes to the Truth. My Word today is given simply to remind you of the Truth of My Teachings. My Holy Scripture is the Truth. The Truth is reflected in My Holy Scripture. If I remind you today of the promises made to you before and of the pathway to salvation, then this is only a repetition of My Holy Word. The Truth will always remain the same. It can never be changed or adapted to suit mankind. It will always remain the same.

Let Me help you understand what is happening now. Don’t cower in fear. I love you all and simply want to hold your hands, children, and protect you. My goal is to ensure that every one of you will live life with Me in the New Paradise on Earth.

Your ever-loving Saviour

Jesus Christ

 

110. Моє духовне керівництво заблокує сатанинські акти руйнування

субота, 11 червня 2011 р., 15:30

Моя улюблена дочко, це був ще один тиждень випробувань, коли Моє Слово, з одного боку, було прийнято такою великою кількістю людей, хоч в той же час відкинуте як відвертий обман іншими. Хіба ті, які відкидають Моє Слово, не читали Істину? Істину, яка міститься в Моїй Святій Книзі? Книга Одкровення була дана всім Моїм дітям, щоб допомогти їм зрозуміти безлад, який буде викликаний в кінці часів поширенням брехні, створеною сатаною і його демонами. Якщо ви не розумієте Істину, яка міститься в Книзі Одкровення, то як ви можете зрозуміти Послання, які Я приношу вам сьогодні?

Невже ви думаєте, що Я відвернувся б від вас і залишив би вас на милість сатани і його злої армії? Хіба ви не усвідомлюєте, що Я б спробував попередити вас і потім допомогти вам?

Моє велике Милосердя знищить вплив, який сатана має на Моїх дітей. Я приходжу ще раз, щоб врятувати вас з його пазурів. Мій Дар Попередження послабить жах, який продовжував би набирати обертів, якщо б цього не сталося.

Я спілкуюся з вами зараз не тільки для того, щоб підготувати вас до всього цього великого Акту Мого Милосердя, але й для того, щоб провести вас через лабіринт руйнування, запланованого злою групою, чиїм царем є злий дух. Мій духовний вплив значно заблокує сатанинські акти руйнування. Почуйте Моє Слово. Дотримуйтесь Моїх вказівок. Ведіть і підтримуйте один одного у вашій вірі, і вам буде надана допомога, яка необхідна для того, щоб швидко йти шляхом до обітниць, які Я дав вам.

Багато з вас, Мої дорогоцінні діти, будете наляканими, але будь ласка, не дозвольте страху блокувати Істину. Сатана використає страх, щоб перешкодити вам прийняти Моє Послання Любові. Багато чого з того, про що Я вам зараз говорю, дуже важко вам зрозуміти. Але зрозумійте наступне. Якщо б Я не прийшов зараз і не показав вам Істину, то ви були б втрачені. Вам було б дуже важко пережити цей період. Так як Я готував вас через Моїх пророків раніше, так готуватиму вас і сьогодні через цього посланця до того часу, коли Я прийду знову.

Це є Дар, народжений з Моєї глибокої Любові до всіх Моїх дітей, щоб впоратися з майбутнім правлінням антихриста і його союзника, брехливого лжепророка, який введе в оману Мою Церкву на землі.

Покиньте свій захист. Відкрийте свої очі на Істину. Моє Слово сьогодні дається просто для того, щоб нагадати вам про Істину Мого Вчення. Моє Святе Писання є Істиною. Істина відображена в Моєму Святому Письмі. Якщо Я нагадую вам сьогодні про обітниці, дані вам раніше, і про шлях до спасіння, то це лише повторення Мого Святого Слова. Істина завжди залишиться незмінною. Вона ніколи не може бути змінена чи пристосована для того, щоб вона влаштовувала людство. Вона завжди залишиться такою ж самою.

Дозвольте Мені допомогти вам зрозуміти, що зараз відбувається. Не ховайтеся зі страху. Я люблю вас усіх і просто хочу взяти вас за руки, діти, і захистити вас. Моя ціль – забезпечити, щоб кожен з вас жив зі Мною в Новому Раю на землі.

Ваш завжди люблячий Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •