Message of Love to all My followers

Wednesday, June 8th, 2011 @ 21:00

My dearly beloved daughter, today I rejoice at the faith shown by My beloved followers all over the world, who are hearing My call through these Messages. I rejoice because of the deep faith shown by My beloved children, in a world that rejects Me. My precious children, those who believe in Me, bring tears of joy to Me in times of sadness. Were it not for those with a deep devotion to Me, I would not be consoled.

My children who love Me must listen to Me now. Let Me embrace you in My Arms and explain to you the importance of your faith. Your faith is like a flame in My Heart, which never dies. It may flicker from time to time, but I will instil in you the energy to keep this flame aglow. You, My children of the Light, will devour the darkness, but you must stay together as one to fight the antichrist.

Satan cannot win, for this is impossible

Always understand this important fact. He, the deceiver, cannot and will not win, for this is impossible. Therefore, you must always accept that My Light and that of My Eternal Father will never diminish, for it is not the Light that will extinguish. But it is the dark that will attract those poor souls who will be drawn towards it. Those poor, misguided children are in My Heart and mean just as much to Me as you do. You, My children, as in any family must look after your wayward brothers and sisters. No matter how grave their sins, never judge them. Bring them back to Me. Talk to them. Pray My Divine Mercy for them, so they can be saved from the clutches of the evil one at the time of death.

Shout now from the hilltops. Remind everyone of the Truth. Ignore those taunts. But when explaining to My children how much I love them, do not force your views on them, instead, simply explain that they were created by God the Father. Tell them He sent Me, His only Son to save them, to give them a chance to live eternal life. And then tell them I love them and that I walk with each one of them every minute of the day. Even when I witness their rejection and the evil they do onto others, I Am still there beside them. Hoping they will turn to Me and ask for My help, for when they do I will embrace them with tears of joy and relief. Help Me save those precious souls. Do not let the deceiver take them from Me. They are your family. My family. We are one. Just one lost soul is one too many.

Thank you, My beloved children, everywhere. Know that I Am with you now in a much stronger Presence, through the Holy Spirit, than at any other time in history. Hold My Hand and walk with Me towards the New Paradise on Earth, which will be your glorious home in the future.

Your beloved Saviour

Jesus Christ King of Mercy

 

109 – Послання Любові до всіх Моїх послідовників

середа, 8 червня 2011 р., 21:00

Моя ніжно улюблена дочко, Я радію сьогодні через віру, виявлену Моїми улюбленими послідовниками в усьому світі, які слухають Мій заклик через ці Послання. Я радію через глибоку віру, виявлену Моїми улюбленими дітьми у світі, який відкидає Мене. Мої дорогоцінні діти, ви, які вірите в Мене, приносите Мені сльози радості у хвилини смутку. Якщо б не ті, які мають глибоку набожність до Мене, Я не був би потішеним.

Мої діти, які люблять Мене, повинні прислухатися до Мене зараз. Дозвольте Мені обійняти вас в Моїх Обіймах і пояснити вам важливість вашої віри. Ваша віра подібна до Полум’я в Моєму Серці, яке ніколи не вмирає. Вона може час від часу слабнути, але Я прищеплю вам енергію, щоб зберегти це полум’я палаючим. Ви, Мої діти Світла, розсієте темряву, але ви повинні триматися разом як одне ціле, щоб боротися з антихристом.

Сатана не може перемогти, бо це неможливо

Завжди розумійте цей важливий факт. Він, шахрай, не може перемогти і не переможе, тому що це неможливо. Тому ви завжди повинні приймати те, що Моє Світло і Світло Мого Предвічного Отця ніколи не зменшиться, тому що це не те Світло, яке погасне. Але це темрява буде приваблювати ті бідні душі, які будуть притягнуті до неї. Ці бідні, введені в оману діти є в Моєму Серці і значать для мене так само багато як і ви. Ви, Мої діти, як і в будь-якій сім’ї, повинні піклуватися про своїх свавільних братів і сестер. Незалежно від того, наскільки важкими є їхні гріхи, ніколи не судіть їх. Поверніть їх назад до Мене. Поговоріть з ними. Моліться до Мого Божого Милосердя за них, щоб вони могли бути врятовані від пазурів злого духа в час смерті.

Волайте зараз з вершин пагорбів. Нагадайте всім Істину. Ігноруйте ті глузування. Але коли пояснюєте Моїм дітям, як сильно Я люблю їх, не нав’язуйте їм своїх поглядів, натомість просто поясніть, що вони були створені Богом Отцем. Скажіть їм, що Він послав Мене, Його єдиного Сина, щоб врятувати їх, щоб дати їм шанс жити Вічним Життям. І потім скажіть їм, що Я люблю їх і що Я ходжу з кожним із них кожної хвилини дня. Навіть коли Я бачу їхнє відкинення і зло, яке вони завдають іншим, Я все ще там, поруч із ними. Сподіваючись, що вони звернуться до Мене і попросять Мене про допомогу, тому що коли вони це зроблять, Я обійму їх зі сльозами радості і полегшення. Допоможіть Мені врятувати ці дорогоцінні душі. Не дозвольте шахраю забрати їх від Мене. Вони є вашою родиною. Моєю родиною. Ми одне ціле. Тільки одна втрачена душа – це вже занадто багато.

Дякую вам, Мої улюблені діти по всьому світу. Знайте, що Я зараз з вами в набагато сильнішій присутності через Святого Духа, ніж в будь-який інший час в історії. Візьміть Мене за Руку і йдіть зі Мною до Нового Раю на землі, який буде вашою славною домівкою в майбутньому.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос Цар Милосердя

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •