The Keys of Rome now being handed back to God the Almighty Father

Monday, June 6th, 2011 @ 10:30

My dearly beloved daughter, be strong now. The content of My Messages to you are causing you fear, which you must not succumb to. Sometimes you feel so alone in this Work, yet I stand with you every day and Am not far from your side. My Messages, as I have told you before, will not always bring joy to souls. Believers, however, will understand that chastisement is necessary to help purify the world.

It is difficult, I know, to digest the content sometimes, but you must place all your trust in Me. I Am instructing you, once again, not to engage with those people, believers of mine, who challenge, analyse or pick holes in My Holy Word. For neither you nor those souls has the authority to do so. You must obey me now. Let those who continue to pour scorn and denounce My Word be, for this is no longer your concern. Yes, of course, you will be criticised when you proclaim My Word. Ignore those now who try to engage with you. Time is too short to waste with such diversions. The people you need to concern yourself with now are My poor children who lack faith, or who do not know Me or My Eternal Father. They are the ones of great concern to Me.

So while those well-meaning Christians who will always try to discern My Word, devote their time to analysis, instead of simply following My Teachings and praying for their poor brothers and sisters, valuable time is being wasted.

My daughter, tell the world that the ecological disasters foretold will now strike the Earth. All will commence now, so many, so quickly. And all due to the blind eyes turned on the Word of God the Father by sinners, wrapped up in their dens of iniquity.

Believers do not be fearful

Believers, pray now. Do not be fearful. I will offer you My Divine protection at all times, even when you are ridiculed in My Name. Prayer will give you strength and courage, as the evil one and his minions now pour out their venom on My children. As their heinous acts of warfare on humanity begins to escalate, through terrorism, monopoly of world currencies and the poisoning of the Earth through deliberate contamination, hear Me now. The Wrath of God the Father will now fall, and quickly. Prayer must be conducted in groups all over the world because it will help avert some of these events.

Pray for My beloved Pope Benedict. He is surrounded by very powerful enemies of God, gluttons for power and control of My Church. Prayer can help delay his imminent departure, when he will be forced to leave the Vatican as foretold. Pray, pray, pray for this period in time, for it will be the darkest ever to befall My sacred servants, Bishops, Cardinals and all true followers of Mine. The Keys of Rome will now be handed back to God the Almighty Father.

The time has come for the battle against Satan and his evil followers. Their attempts to sabotage mankind will be dealt with most severely, for they will endure great suffering for their evil acts.

Rise now, My children. Place all your trust, confidence and devotion to Me as a priority. Daily prayer, Mass and the Eucharist will help Me, and My Father, stamp out this evil. Follow Me. Take up My Cup, for when you do this, you will enjoy eternal life.

Your loving Saviour

King of Mankind, Jesus Christ

 

105. Ключі від Риму зараз повертаються Богу, Отцю Всемогутньому

понеділок, 6 червня 2011 р., 10:30

Моя ніжно улюблена дочко, будь сильною зараз. Зміст Моїх Послань до тебе викликає в тебе страх, якому ти не повинна піддаватися. Іноді ти почуваєшся такою самотньою в цій Праці, але Я стою поруч тебе кожного дня і є недалеко від Тебе. Мої Послання, як Я вже говорив тобі раніше, не завжди будуть приносити радість душам. Віруючі, однак, зрозуміють, що покарання є необхідним, щоб допомогти очистити світ.

Я знаю, іноді важко засвоїти зміст, але ти повинна повністю довіритися Мені. Я ще раз даю тобі вказівку не вступати в контакт з тими людьми, Моїми віруючими, які заперечують Моє Найсвятіше Слово, аналізують Його, або вишукують недоліки в Ньому. Тому що ні ти, ні ці душі не маєте повноваження робити це. Зараз ти повинна коритися Мені. Облиш в спокої тих, які продовжують виливати погорду і засуджувати Моє Слово, бо це більше не твоя турбота. Так, звичайно, тебе будуть критикувати, коли ти проголошуватимеш Моє Слово. Ігноруй зараз тих, які намагаються вступити з тобою в контакт. Часу занадто мало, щоб витрачати його на такі відволікання. Люди, якими ти повинна займатися зараз, це Мої бідні діти, яким бракує віри, або які не знають Мене чи Мого Предвічного Отця. Вони – це ті, які викликають в Мене велику стурбованість.

Тому в той час, як ті християни з добрими намірами, які завжди будуть намагатися розпізнати Моє Слово, присвячують свій час на аналіз, замість того, щоб просто дотримуватися Мого Вчення і молитися за своїх бідних братів і сестер, дорогоцінний час витрачається намарно.

Моя дочко, скажи світові, що передбачені екологічні катастрофи зараз вдарять в землю. Все розпочнеться зараз, так багато, так швидко. І все через те, що грішники, занурені в свої лігва беззаконня, закривають очі на Слово Бога Отця.

Віруючі не бійтеся

Віруючі, моліться зараз. Не бійтеся. Я завжди буду надавати вам Свій Божественний захист, навіть коли вас висміюватимуть в Моє Ім’я. Молитва дасть вам силу і мужність, коли злий дух і його поплічники виливають зараз свою отруту на Моїх дітей. Коли їхні огидні акти війни проти людства починають загострюватися через тероризм, монополію світових валют і отруєння землі за допомогою навмисного забруднення, почуйте Мене зараз. Гнів Бога Отця впаде зараз і то швидко. Молитва повинна відбуватися в групах по всьому світу, тому що це допоможе запобігти деяким з цих подій.

Моліться за Мого улюбленого папу Бенедикта. Він оточений дуже могутніми ворогами Бога, жадібними до влади і контролю над Моєю Церквою. Молитва може допомогти відтермінувати його швидкий відхід, коли він буде змушений покинути Ватикан, як і було передбачено. Моліться, моліться, моліться з огляду на цей час, бо він буде найтемнішим з будь-коли випавших на долю Моїх висвячених слуг, єпископів, кардиналів і всіх Моїх правдивих послідовників. Ключі від Риму зараз будуть повернені Богу, Отцю Всемогутньому.

Настав час для битви проти сатани і його злих послідовників. Їхні спроби нашкодити людству будуть покарані в найсуворіший спосіб, бо вони терпітимуть великі страждання за свої злодіяння.

Підніміться зараз, Мої діти. Передусім складіть всю свою довіру і відданість в Мені. Щоденна молитва, Меса [Божественна Літургія] і Євхаристія допоможуть Мені і Моєму Отцю викорінити це зло. Ідіть за Мною. Візьміть Мою Чашу, бо якщо ви це зробите, то будете насолоджуватися Вічним Життям.

Ваш люблячий Спаситель

Цар людства, Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •