Two comets will collide, My cross will appear in a red sky

Sunday, June 5th, 2011 @ 16:30

My dearly beloved daughter, the time is near. The Warning is close now. It is with great sorrow that I must tell you that many souls will not heed these Messages about The Warning. My Word falls on deaf ears. Why won’t they listen? I Am not only giving them My great Gift of Mercy, when I will shower My graces over the whole world, I Am also trying to prepare them for this event. Many millions of sinners will rejoice when they are shown My great Mercy. Others won’t get a chance to redeem themselves in time, because they will die of shock.

My daughter, you must do everything you can to warn the world, because this Great Event will shock everyone. They will see great signs in the skies, before The Warning takes place. Stars will clash with such impact that man will confuse the spectacle they see in the sky as being catastrophic. As these comets infuse, a great red sky will result and the Sign of My Cross will be seen all over the world, by everyone. Many will be frightened. But I say rejoice, for you will see, for the first time in your lives, a truly Divine Sign that represents great news for sinners everywhere.

See My Cross then and you will know that My great Mercy is being given to each of you, My precious children. For it was with the deep abiding Love that I held for you that I died, willingly, on the Cross, to save you. When you see the Crosses in the sky during The Warning you will know that this is a Sign of My Love for you.

Pray, My beloved followers, that your brothers and sisters can rejoice when they too, are shown the proof of My Existence. Pray that they will accept that this is their chance to redeem themselves in My Eyes. That this great Act of Mercy will save their souls if they will allow Me to help them.

You will be shown what it is like to die in mortal sin

The Warning will be a purifying experience for all of you. It may be unpleasant in part, especially for those in grave sin. Because for the first time ever, you will be shown what it feels like when the Light of God disappears from your life. Your souls will feel the abandonment felt by those who die in mortal sin, these poor souls who left it too late to ask God to forgive them their sins. Remember, it is important that I allow all of you to feel this emptiness of soul. For only then will you finally understand that without the Light of God in your souls you cease to feel. Your soul and body would be just empty vessels. Even sinners feel the Light of God because He is present in every one of His children on Earth. But when you die in mortal sin, this Light no longer exists.

Prepare now, for this Great Event. Save your souls while you can. For it will only be when the Light of God leaves you that you will finally realise the empty, barren darkness that Satan offers, which is full of anguish and terror.

Replenish your souls. Rejoice now, for The Warning will save you and bring you closer to My Sacred Heart.

Welcome The Warning. For then you will be given the proof of eternal life and know how important it is.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

King of Mankind.

 

104. Дві комети зіткнуться, Мій хрест з’явиться в червоному небі

неділя, 5 червня 2011 р., 16:30

Моя ніжно улюблена дочко, час близький. Попередження наближається. З великим сумом Я мушу сказати тобі, що багато душ не прислухаються до цих Послань про Попередження. Моє Слово залишається без уваги. Чому вони не слухають? Я не тільки даю їм свій великий Дар Милосердя, коли буду виливати Свої ласки на цілий світ, Я також намагаюся підготувати їх до цієї Події. Багато мільйонів грішників радітимуть, коли їм буде показане Моє велике Милосердя. Інші не отримають шанс спокутувати свої провини вчасно, тому що вони помруть від шоку.

Моя дочко, ти повинна зробити все, що можеш, щоб попередити світ, тому що ця Велика Подія шокує всіх. Вони побачать великі знаки на Небесах перед тим, як станеться Попередження. Зірки зіткнуться з таким ударом, що люди сприймуть видовище, яке вони побачать в небі, за катастрофу. Коли ці комети зіллються, в результаті виникне велике червоне небо і знак Мого Хреста будуть бачити всі по всьому світу. Багато хто буде наляканим. Але Я кажу: радійте, бо ви вперше в житті побачите по-справжньому Божественний Знак, що представляє велику новину для грішників повсюди.

Тоді побачите Мій Хрест і ви дізнаєтеся, що Моє велике Милосердя дається кожному з вас, Мої дорогоцінні діти. Тому що саме з глибокою незмінною любов’ю, яку Я маю до вас, Я помер добровільно на Хресті, щоб врятувати вас. Коли ви побачите Хрест в небі під час Попередження, ви будете знати, що це знак Моєї Любові до вас.

Моліться, Мої улюблені послідовники, щоб ваші брати і сестри могли радіти, коли їм також буде показаний доказ Мого Існування. Моліться, щоб вони визнали, що це є їхнім шансом спокутувати свої провини в Моїх Очах. Що цей великий Акт Милосердя врятує їхні душі, якщо вони дозволять Мені допомогти їм.

Вам буде показано як це – померти в смертному гріху

Попередження буде досвідом очищення для вас усіх. Це може бути частково неприємно, особливо для тих, які в тяжкому гріху. Тому що вперше вам буде показано, як це відчувається, коли Боже Світло зникає з вашого життя. Ваші душі відчують покинутість, яку відчувають ті, які помирають в смертному гріху, ці бідні душі, які відклали на занадто пізно, щоб попросити Бога простити їхні гріхи. Пам’ятайте, важливо, щоб Я дозволив усім вам відчути цю порожнечу душі. Бо тільки тоді ви нарешті зрозумієте, що без Світла Божого у ваших душах ви перестаєте відчувати. Ваші душа і тіло були б просто порожніми посудинами. Навіть грішники відчувають Світло Бога, тому що Він присутній в кожному зі Своїх дітей на землі. Але коли ви помираєте в смертному гріху, цього Світла більше не існує.

Приготуйтеся зараз до цієї Великої Події. Рятуйте свої душі, поки ви можете. Бо тільки коли Світло Боже покине вас, ви нарешті усвідомите порожню, безплідну темряву, яку пропонує сатана, яка повна страждання і жаху.

Наповніть свої душі заново. Радійте, бо Попередження врятує вас і наблизить до Мого Найсвятішого Серця.

Вітайте Попередження. Бо тоді вам буде даний доказ вічного життя і знання, наскільки це є важливим.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Цар людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •