First Message from the Virgin Mary

Monday, November 8th, 2010 @ 15:30

First Message from the Virgin Mary Received Monday 8th November 2010 3.30pm after saying the Rosary at Home. (Announcing the future prophecies still to be received by private visionary, who had no idea as to what shewas being asked to do at this point.)

My child, you have a responsible job to do and you must not let anyone stop you. The Truth has to get out. You have been chosen to do this Work. My child, stay strong. Look to God above for guidance to do my Work.

You have all the saints working with you. The figures* (see end of Message) you saw are all there to help you spread my infinite Messages, for all the world to hear. You are being guided. You won’t find it easy, but you love to persevere. What is happening has all been foretold. You are an instrument in communicating the Word of God to all of His children.

Never forget, God loves all His children, including those sinners who have offended Him. Beg for Mercy for each and every one of you. The Holy Family will reunite.

(Pause…. at that point I was surprised, so I asked Our Lady, “Have I got this part right?” She smiled gently and continued…)

Pick up your pen, that’s right, and spread the Truth, before it is too late.

These Messages are of Divine Origin and must be respected. I trust you to make sure that they are delivered effectively to a disbelieving world. It is most important that you stay strong for my beloved Son. I know you suffer for Him, with Him and through Him. Rejoice, because this is good. You are blessed, my child, to have been chosen for this Work. Stay strong.

Pray for guidance every day. You will get stronger as time goes by. Do not fear. I am with you and your family every day. You are being filled with the Holy Spirit, so that you can unveil the Truth about my Father’s plan on Earth.

My child, cast your doubts aside. You are not imagining this Divine Message. Scriptures, foretold, are about to unfold.

Pray for all God’s children. My dearly beloved Son hurts so much every day. He is tormented by the sins of man. His suffering has reached unprecedented levels, not experienced since His death on the Cross.

You have the energy and spirit required with God’s blessing, to carry out your Mission. Your purification is complete. You are ready for the battle that awaits you.

Go now, my child. Put on your armour. Stand with your head held high and help fight the evil one. Do not despair, from time to time, if you feel isolated. You have all the angels and saints – including Pope John Paul II, Saint Faustina and Saint Joseph guiding you every step of the way.

Thank you, my child, for the faith you have shown. You are a fighter and very much loved by God the Father and my dearly beloved Son. You are one with Jesus and your hand is being guided by the Holy Spirit.

Go now, my child, to do the Work using all the tools available to you at this most important time in the history of mankind.

God bless you, my child.

Your loving Mother in Christ
Mary Queen of the Earth

* The figures referred to are the images of various saints who appeared to the visionary during the private apparition, but she had no idea as to who they were until later, other than those identified above, e.g., Pope John Paul II, Saint Faustina and Saint Joseph and two other figures, which are unidentified.

1. Перше послання від Діви Марії

понеділок, 8 листопада 2010 р., 15:30

Перше Послання від Діви Марії, отримане в понеділок, 8 листопада 2010 р. о 15:30, після відмовляння Розарію вдома. [Оголошує про майбутні пророцтва, які ще повинні бути отримані приватним візіонером, яка не мала уявлення про що її попросили в цей момент.]

Моя дитино, ти маєш відповідальну роботу, яку потрібно зробити, і ти не повинна дозволити нікому зупинити себе. Правда повинна стати відомою. Ти була вибрана, щоб зробити цю Працю. Моя дитино, залишайся сильною. Звертай свій погляд до Бога, щоб отримати дороговкази для виконання Моєї Праці.

Всі святі працюють разом з тобою. Постаті (див. кінець Послання), які ти бачила, є всі тут, щоб допомогти тобі поширювати Мої нескінченні Послання, щоб їх почув увесь світ. Тебе направляють. Для тебе це не буде легко, але ти любиш проявляти наполегливіcть. Все те, що відбувається, було пророковано. Ти є інструментом у передаванні Слова Божого усім Його дітям.

Ніколи не забувай, що Бог любить усіх Своїх дітей, включно з тими грішниками, які  образили Його. Благай про Милосердя для всіх і для кожного  з вас.  Свята Родина об’єднається заново.

[Пауза… в ту мить я була здивована, а тому запитала Пречисту Діву Марію: «Чи вірно я зрозуміла цю частину?» Вона лагідно посміхнулася і продовжила…]

Візьми ручку. Все вірно. І поширюй Правду, поки не стало занадто пізно.

Ці Послання мають Божественне походження і до них потрібно ставитися з повагою. Я сподіваюся, що ти прослідкуєш за тим, щоб ці Послання були успішно передані невіруючому світові. Дуже важливо, щоб ти залишалася сильною задля Мого улюбленого Сина. Я знаю, що ти страждаєш за Нього, з Ним і через Нього. Радій, тому що це добре. Ти благословенна, Моя дитино, що була вибрана для цієї Праці. Залишайся сильною.

Щоденно молися за провід. З плином часу ти станеш сильнішою. Не бійся. Я є з тобою і твоєю сім’єю кожного дня. Ти наповнюєшся Святим Духом, щоб мати змогу розкрити Правду про План Мого Отця на землі.

Моя дитино, відкинь свої сумніви. Ти не вигадуєш цього Божественного Послання. Пророчі писання близькі до розкриття.

Молися за всіх Божих дітей. Мого ніжно улюбленого Сина кривдять так сильно кожного дня. Він є мучений людськими гріхами. Його страждання досягло безпрецедентного рівня, якого Він не зазнавав від часу Своєї Смерті на Хресті.

З Божого благословення ти маєш необхідну енергію та дух для здійснення цієї Місії. Твоє очищення завершене. Ти готова до боротьби, яка чекає на тебе.

Іди, зараз Моя дитино. Вдягни свою броню. Стій із високо піднятою головою і допоможи боротися зі злим духом. Не впадай, час від часу, у відчай, якщо почуваєшся ізольованою. З тобою всі ангели і святі, в тому числі папа Іван Павло II, св. Фаустина і св. Йосиф, вони скеровують тебе на кожному кроці твого шляху.

Дякую тобі, Моя дитино, за віру, яку ти виявила. Ти борець і тебе дуже любить Бог Отець і Мій ніжно улюблений Син. Ти є одним цілим з Ісусом, а твоя рука керується Святим Духом.

Іди, зараз Моя дитино, і виконуй цю Працю, використовуючи всі доступні тобі інструменти у цей найважливіший час в історії людства.

Нехай благословить тебе Бог, Моя дитино.

Твоя любляча Мати в Христі
Марія, Цариця землі

*Постаті, про які йде мова, – це образи різних святих, які з’явилися візіонерці під час приватного об’явлення, але вона не знала, хто вони, аж до пізнішого часу, окрім тих, які були зазначені вище, наприклад папа Іван Павло II, свята Фаустина, і святий Йосиф, та інші дві постаті, які невизначені.

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •